Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Bilia AB är det högsta beslutande organet i Biliakoncernen. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om styrelsens sammansättning och andra väsentliga frågor. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller bolagsstämman är välkomna att kontakta Bilia eller valberedningen. Det finns endast aktier av serie A utfärdade i bolaget och varje aktie berättigar till en röst och det finns inga begränsningar för hur många röster en aktieägare kan avge. Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst sju och högst tio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Det finns inga särskilda begränsningar i bolagsordningen för tillsättning eller uppsägning av styrelseledamot eller förändring av bolagsordningen. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2016. Stämman regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Bilias bolagsordning finns längst bak i årsredovisningen och är även tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till www.bolagsstyrning.se

Årsstämma 2021

Årsstämman i Bilia AB (publ) äger rum den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Deltagandet sker genom att aktieägarna poströstar och lämnar in eventuella frågor i förväg.

Läs hela kallelsen här.

 

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 april 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning i kallelsen så att poströsten är Bilia AB genom Computershare AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltar-registrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 19 april 2021. Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstning kommer att kunna genomföras till och med måndagen den 26 april 2021. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, se nedan. Poströstning kan också ske digitalt med BankID genom användning av nedanstående länk. Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i poströstningsformuläret.

Formulär för poströstning.

Länk till digital poströstning hittar du här.

 

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bilia AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Fullmaktsformulär hittar du här.

 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

  1. Frågor kan skickas via e-post till arsstamma@bilia.se
  2. Frågor kan skickas till Bilia AB (publ), Att: Årsstämma 2021, Box 9003, 400 91 Göteborg

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Bilia AB tillhanda senast den 17 april 2021 och kommer att besvaras senast den 22 april 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bilia AB, Norra Långebergsgatan 3, 421 32 Västra Frölunda och på Bilias webbplats, www.bilia.com, och kommer även att skickas till aktieägare som begärt det under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bilia AB eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi