Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Bilia AB är det högsta beslutande organet i Biliakoncernen. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om styrelsens sammansättning och andra väsentliga frågor. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller bolagsstämman är välkomna att kontakta Bilia eller valberedningen. Det finns endast aktier av serie A utfärdade i bolaget och varje aktie berättigar till en röst och det finns inga begränsningar för hur många röster en aktieägare kan avge. Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst sju och högst tio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Det finns inga särskilda begränsningar i bolagsordningen för tillsättning eller uppsägning av styrelseledamot eller förändring av bolagsordningen. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2016. Stämman regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Bilias bolagsordning finns längst bak i årsredovisningen och är även tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till www.bolagsstyrning.se

Årsstämma 2020

Bilia AB:s årsstämma äger rum måndagen den 22 juni 2020, kl. 14:00, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minska risken för smittspridning har Bilia AB beslutat att genomföra stämman så att aktieägarna i möjligaste mån utövar sin rösträtt genom att rösta på förhand s.k. poströstning eller genom ombud. Bilia AB har därutöver beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för genomförandet av årsstämman.

Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att deltagandet av Bilia AB:s styrelse och ledning kommer att vara begränsat i stämmolokalen samt att ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas. VD:s anförande kommer att vara mycket kortfattat på själva årsstämman och istället kommer ett längre inspelat anförande att publiceras på Bilia AB:s hemsida samma dag som årsstämman hålls.

Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

Med hänsyn till smittorisken avråder Bilia AB från deltagande i stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning.

 

Rätt till deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:
• Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2020,
• Dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast måndagen den 15 juni 2020.

Anmälan kan antingen ske genom inlämnande av poströstningsformulär (se nedan):
• Per telefon 010-497 73 04 (eller 010-497 70 00),
• Per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg,
• Via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com (gäller ej juridisk person).

Vid anmälan uppges:
• Namn
• Personnummer/organisationsnummer
• Adress och telefonnummer
• Antal medföljande biträden

En deltagarbekräftelse kommer att översändas till aktieägare som anmält sig och medtas av aktieägare till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 15 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

 

Poströstning

Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Detta kan göras på två sätt:

  1. Poströsta digitalt genom att klicka på denna länk och signera med BankID
  2. Skriv ut poströstningsblanketten (se länk nedan till stämmohandlingar), fyll i dokumentet, signera och skicka via e-post till Bilia AB på adressen info@computershare.se eller i original till Bilia AB, ”Årsstämma”, c/o Computershare AB, Box 5257, 192 46 Stockholm.

Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

 

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bilia AB:s hemsida, www.bilia.com. Fullmakten i original bör insändas till Bilia AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/ motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

 

Digital anmälan

För dig som ändå önskar delta i stämmolokalen finner du anmälningsformuläret här.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor, vilka kommer att besvaras på årsstämman. Då vi avråder från deltagande i stämmolokalen rekommenderar vi att frågorna sänds in i förväg till bolaget via e-post arsstamma@bilia.se

Stämmohandlingar

Handlingar rörande årsstämman finns här.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi