Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Stabil Serviceaffär och god efterfrågan på begagnade bilar

Andra kvartalet

Vårt operativa rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 444 Mkr med en marginal om 4,5 procent. Serviceaffärens resultat var stabilt och uppgick till 275 Mkr vilket, justerat för avyttrade verksamheter, var högre jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten i Serviceaffären var 10 procent. Sverige och Västeuropa redovisade ett högre resultat jämfört med föregående år medan Norge redovisade ett väsentligt lägre resultat om 47 Mkr jämfört med 140 Mkr föregående år. Det lägre resultatet var hänförligt till både Bilaffären och Serviceaffären och förklaras delvis av avyttrade verksamheter. Orderstocken i Sverige och Västeuropa för nya bilar var ur ett historiskt perspektiv fortsatt på en hög nivå medan orderstocken i Norge var på en mer normaliserad nivå.

Stabil efterfrågan i Serviceaffären

Fortsatt finns det en osäkerhet relaterat till framtida utveckling av inflation och räntor vilket påverkar våra kunder. I vår verksamhet är det främst orderingången för nya bilar som har påverkats. För andra kvartalet var den underliggande orderingången för nya bilar 41 procent lägre jämfört med föregående år. I Norge var underliggande orderingång hela 78 procent lägre, utöver inflation och räntor även negativt påverkad av nya skatteregler från 2023 som tillsammans med långa leveranstider lett till fortsatta kancelleringar av beställda bilar. Generellt sett var det svag orderingång från privatpersoner medan orderingången från företagskunder fortsatt var på en stabil nivå. Efterfrågan på begagnade bilar var däremot fortsatt god och under andra kvartalet levererade vi något fler bilar jämfört med föregående år. Efterfrågan på servicetjänster var även under andra kvartalet god och påverkades i liten utsträckning av det osäkra konjunkturläget. Den organiska tillväxten var god i alla våra verksamhetsländer. Serviceaffären är den verksamhet som är minst konjunkturkänslig. För helåret 2022 representerade Serviceaffären 22 procent av vår omsättning och 58 procent av vårt operativa rörelseresultat.

Fokus på fler kvinnor i branschen

Ett av våra fem hållbarhetsmål är att öka andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet till 30 procent. Andelen kvinnor uppgick 2022 till cirka 16 procent. En jämställd och diversifierad verksamhet skapar en sund företagsmiljö, ökad kreativitet, innovation och en mer lönsam affär. Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor i vår verksamhet genom till exempel en förstärkt rekryteringspolicy, headhunting, rekryteringsbonus samt nya sätt att annonsera. Vi arbetar fokuserat med vår värdegrund och ledarskap kopplat till dessa frågor. Vi har inkluderat hållbarhetsmålet att öka andelen kvinnor i vårt treåriga incitamentsprogram för personer i ledande befattningar. Vi arrangerade under damtennisveckan i Båstad, Sverige, en paneldebatt med nyckelpersoner i branschen med temat ”Hur får vi fler kvinnor till bilbranschen?”. Bilbranschen är mitt i stora förändringar – nya tjänster och aktörer såväl som förändrade kundbeteenden ställer nya krav, och det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Vi hoppas att vårt engagemang i frågeställningen om fler kvinnor i bilbranschen, dels ska kunna bidra till en förändring ur ett jämställdhetsperspektiv, dels få ett större framtida rekryteringsunderlag till vår verksamhet.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning