Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Bilia Nyckeltal Q1 2020

Högsta resultatet för ett första kvartal - Stark tillväxt och resultat i Serviceaffären - Västeuropa stängt under halva mars

Resultat för första kvartalet

Vi rapporterar vårt högsta operativa rörelseresultat för ett första kvartal, trots att verksamheten i Västeuropa efter Covid-19 spridningen varit helt eller delvis stängd under halva mars.

Det operativa rörelseresultatet för koncernen förbättrades med 41 Mkr till 279 Mkr och inkluderade en förlust för verksamheten i Västeuropa med -10 Mkr jämfört med en vinst på 6 Mkr föregående år. Det förbättrade resultatet var hänförligt till Serviceaffären vilken rapporterade ett operativt rörelseresultat som var 45 Mkr eller 21 procent högre än föregående år och uppgick till 263 Mkr.

Serviceaffärens justerade omsättning i Sverige och Norge ökade med knappt 8 procent jämfört med föregående år. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar var lägre än föregående år hänförligt till lägre bruttovinstmarginal. Orderstocken för nya bilar vid utgången av kvartalet har ökat sedan årsskiftet med cirka 1 800 bilar och uppgår nu till 13 579 bilar vilket är den högsta rapporterade orderstocken vi haft.  

Vi prioriterar säkerhet för kunder och medarbetare

Covid-19 virusets spridning har sedan mitten av mars förändrat vår verksamhet. Vi har infört nya arbetssätt för högsta säkerhet för våra kunder och medarbetare men försöker samtidigt, så långt det är möjligt, bedriva normal verksamhet.

I Västeuropa är dock våra 14 anläggningar fortsatt helt eller delvis stängda enligt myndigheternas restriktioner. Vi förbereder nu för att öppna i början av maj, förutsatt myndigheternas beslut. I Sverige och Norge är våra 94 respektive 27 anläggningar öppna. Norges restriktioner relaterat till Covid-19 spridningen har haft viss påverkan på vår verksamhet under första kvartalet och därefter.

I Sverige har hittills verksamheten påverkats i mindre omfattning jämfört med Västeuropa och Norge. För att minska de finansiella effekterna för Bilia nyttjar vi de stödpaket som erbjuds och finansieras helt eller delvis av myndigheterna i våra verksamhetsländer. Vid slutet av första kvartalet hade vi cirka 500 personer som omfattades av framför allt korttidsarbete och per dags dato är det cirka 750 personer.

Vi förväntar oss att resultatet under andra kvartalet kommer att påverkas negativt på grund av  Covid-19 spridningen. Vi kommer att vidta åtgärder för att minska de finansiella effekterna i den utsträckning detta är möjligt. Under första kvartalet var underliggande orderingång för nya bilar 11 procent lägre än föregående år, framför allt beroende på en kraftig minskning av orderingången under den senare delen av mars. Denna kraftigt lägre orderingång för nya bilar har fortsatt under april månad och avser samtliga verksamhetsländer. Efterfrågan på servicetjänster är per dags dato i jämförelse med föregående år förhållandevis opåverkad i de länder vi kan bedriva verksamhet. Förutsättningarna kan dock förändras snabbt i dessa tider och nya och/eller utökade restriktioner eller brist på reservdelar skulle kunna påverka Serviceaffären negativt.

Vi arbetar intensivt för att bidra till minskad virusspridning och prioriterar säkerhet för våra kunder och anställda. Vi hämtar och lämnar vid behov bilarna hos våra kunder vid verkstadsbesök. Vi finns tillgängliga för våra kunder både på våra anläggningar och digitalt för både försäljning av bilar och tillbehör. Bilen blir allt viktigare i allas vår vardag då vårt resande med flyg, tåg och kommunala färdmedel begränsas. För att ge en hjälpande hand i denna utmanade och svåra tid lånar vi bland annat ut hyrbilar till sjukvården i Stockholm.  

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning