Per Avander summerar kvartalet som gick

Per Avander summerar kvartalet som gick

Starkt resultat och fortsatt hög orderstock för nya bilar

Starkt resultat för andra kvartalet

Vi presenterar ett starkt resultat trots bristen på nya bilar. Under kvartalet levererade vi, justerat för förvärvade och avyttrade verksamheter, 22 procent färre bilar jämfört med föregående år.

 

Det operativa rörelseresultatet uppgick till 498 Mkr med en marginal om 5,6 procent. Vi är stolta över Serviceaffä­ rens fortsatt starka resultat vilket uppgick till 286 Mkr. Även försäljning av begagnade bilar redovisade ett fortsatt starkt resultat om 120 Mkr. Orderstocken för nya bilar var återigen den högsta någonsin, hela 29 023 bilar vilket var mer än dubbelt så många bilar som för ett år sedan.

 

Vinst per aktie uppgick till 4,15 kronor och påverkades positivt av vinst om 44 Mkr efter skatt vid försäljning av verksamhet under kvartalet.

Förvärv, nya mål och nytt verksamhetsområde

Under kvartalet har vi fortsatt expansionen av vår verk­samhet och vi har hittills i år förvärvat fem bolag, varav tre under maj och juni.

 

Vi har träffat avtal att förvärva 50,1 procent av norska Bil1Din Holding AS som bedriver bildemonteringsverksam­ het i Trøndelag. Bilia är den första aktören i Norge att ta ett hållbarhetsansvar för bilen under hela dess livscykel, inklusive användande av begagnade delar i vår Service­affär. Det ger oss synergier både lönsamhetsmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Genom förvärv av AS Insignia, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar och Land Rover i Oslo, välkomnar vi ytterligare två bilvarumär­ ken till Biliafamiljen i Norge.

 

Vi har träffat avtal att förvärva M Bilar Group som bedri­ver försäljning och serviceverksamhet för BMW och MINI i fem anläggningar belägna i Västerås, Eskilstuna, Borlänge, Örebro och Mora. Detta innebär ytterligare anläggningar i geografiskt attraktiva områden, där vi kommer att erbjuda kunderna högkvalitativ service.

 

Under andra kvartalet arrangerades en Kapitalmark­nadsdag där vi presenterade våra hållbarhetsmål, uppda­terade finansiella mål samt ett nytt verksamhetsområde, Mobility Care. Vi vill öka andelen kvinnor i Bilia varför ett av våra fyra hållbarhetsmål är att andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet ska överstiga 30 procent. Mobility Care innefattar i dagsläget däck, däckhotell och fälgre­ novering, reservdelsåtervinning, bilglas, skadeverkstäder samt försäljning av begagnade bilar av alla bilvarumärken via Bilia Outlet. Inom Mobility Care erbjuder vi våra kunder att serva, reparera och därmed bibehålla i stället för att köpa nytt, detta oberoende av bilmärke. Vi är stolta över vår cirkulära affärsmodell och kommer framgent fortsätta integrera hållbarhet i verksamheten.

Osäkerhet i omvärlden

Kriget i Ukraina fortsätter med humanitära förluster som följd. En stigande inflation, högre drivmedelspriser och ett högre ränteläge bidrar till ökad oro för den ekonomiska utvecklingen. Produktionsstörningar hos biltillverkare innebar väsentligt färre levererade bilar under kvartalet. Nu får vi indikationer på en stegvis förbättrad leverantörs­ situation vilket tillsammans med vår höga orderstock är positivt för andra halvåret.

 

Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet för att möta dessa utmaningar samt kunna erbjuda våra kunder håll­ bara, attraktiva och innovativa helhetslösningar.

Per Avander, VD och koncernchef

Läs mer om

Vår vision

Vår vision och värdegrund vägleder oss i hur vi bemöter våra kunder och kollegor

Läs mer här
Vår vision

Hållbarhet

Omtänksamhet om vår verksamhet, anställda, kunder och omvärlden.

Läs mer här
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning