Hållbara affärer

Hållbara affärer

Världen förändras ständigt och Bilia behöver förändras med den. Vår cirkulära affärsmodell är grunden i vårt hållbarhetsarbete. Den ger förutsättningar att anpassa verksamhet och affärer efter framtidens krav och kundernas efterfrågan, behov och ändrade beteende.

Som företag har vi ett ansvar att minska vår egen påverkan på klimatet och planetens resurser och bidra till att kunderna kan minska sin. Med det som utgångspunkt vill Bilia bli branschens bästa servicebolag genom att visa omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i. Vi vill skapa hållbara lösningar för den mobila människans behov av förflyttning genom en kultur som präglas av stolthet och omtänksamhet.

Bilia jobbar efter FN:s globala mål i Agenda 2030 och arbetar med ett integrerat ledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor. Bilia ska vara ett företag för alla varför arbetet utifrån företagets uppförandekod och policy för likabehandling är viktigt. Du kan hitta Bilias uppförandekod här

Cirkulär affärsmodell – ett hållbart sätt att göra affärer

Bilia är en helhetsleverantör som erbjuder tjänster och produkter för bilägandet under bilens hela livscykel. Den cirkulära affärsmodellen erbjuder kunden hjälp med allt från köp av ny eller begagnad bil, försäkringar, tillbehör, service, skadereparation och hyrbil till demontering och återvinning. Fokus ligger på
kunden och kundens behov och efterfrågan.

Vi strävar efter ständig utveckling, att bli lite bättre för varje dag, oavsett roll och arbetsuppgifter. Genom att arbeta målmedvetet med stöd i vision, värdegrund och kundlöfte skapas en positiv spiral. Grunden i arbetet är målstyrning, uppföljning och kvalitetsprocesser. Bilia vill skapa en upplevelse som överträffar kundens och medarbetares förväntningar. Det är grunden i vårt hållbara sätt att göra affärer.

biliacom_affarssnurran_900x900.png

Miljö – och kvalitetscertifieringar

Våra egna verksamheter

I Sverige är moderbolaget Bilia AB och dotterbolagen Bilia Group AB, Bilia Personbilar AB, Bilia Center Metro AB, Bilia Center Auto, Allbildelar Försäljning i Huddinge AB, Jönköpings Bildemontering (JB) och Ecris certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Norge är dotterbolaget Bilia Personbil AS certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Hos samarbetspartners

Vi har höga krav på våra samarbetspartners som förväntas uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001. När vi ingår avtal med leverantörer ställer vi även krav mot de tio principerna i FN:s Global Compact.

 

Socialt ansvar och medarbetare

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier

För Bilia är det viktigt att ha en inkluderande arbetsmiljö. Alla anställda, oavsett bakgrund, ska inkluderas i verksamheten, känna sig delaktiga och arbeta på samma villkor. Grundläggande är att Bilia står på en stabil värdegrund som är införstådd hos alla anställda och att det finns en god arbetsmiljö med tydliga och transparenta strukturer för att hantera eventuella utmaningar eller konflikter.

Psykosocial arbetsmiljö mäts i den årliga medarbetarundersökningen och ligger en bra bit över benchmark samtidigt som det också förbättrats ytterligare under 2021.

Jämställdhet berikar

Bilia strävar efter att vara en jämställd organisation, där både män och kvinnor finns representerade inom samtliga yrkesgrupper. Vi är övertygade om att en jämnare könsfördelning har positiva effekter på såväl arbetsmiljön som lönsamheten men inom branschen finns ett underskott på kvinnor. Bilia har därför en rad initiativ för att öka andelen kvinnor såsom en förstärkt rekryteringspolicy och regelbunden uppföljning. Bilias rekryteringspolicy är att kvinnor med rätt kompetens alltid ska kallas till intervju, minst en kvinna ska alltid tas med som slutkandidat i processen och vid lika kompetens ska den kvinnliga kandidaten anställas. 

Kompetensutveckling för alla

Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sin roll. Genom regelbundna medarbetarsamtal med närmaste chef får varje medarbetare möjlighet att diskutera sin roll i företaget och lyfta önskemål om förändring, tankar och idéer kring hur man kan ta större ansvar eller ta sig an andra typer av arbetsuppgifter. Bilia genomför löpande skräddarsydda utbildningar riktade mot målgrupper med olika utbildningsbehov och befattningar. 

Samarbete med skolor

En utmaning Bilia står inför är säkerställande av framtida kompetens. Mot den bakgrunden genomför Bilia samverkansprojekt med svenska motortekniska gymnasieskolor och erbjuder studenter praktik- och lärlingsplatser. Bilias vision är att erbjuda branschens bästa elevprogram och under 2021 har elevprogrammen tagit in 400 elever i Sverige och Norge. 

Balans i livet

För att arbetet ska fungera behöver hela livet fungera. Bilia vill ha en långsiktig och hållbar relation med våra medarbetare. Därför strävar vi efter att vara lyhörda och tillsammans med den enskilde medarbetaren hitta lösningar som ska gynna såväl medarbetaren som företaget. Ett exempel är Joline Persson Planefors som tog hem en guld- såväl som silvermedalj i Bowling-VM i Dubai 2021. ”Jag är väldigt tacksam för att jag har en chef som stöttar mig så att
jag kan fortsätta satsa på min sport”, säger Joline. Till vardags arbetar Joline som Marknadskoordinator på Marknadsavdelningen och det kan vara svårt att få ihop elitidrott med ett vanligt arbete. ”Vi försöker stötta så mycket vi kan och tycker att det är viktigt att man ska kunna satsa på sin idrott”, säger
Anna Wedin Marknadsföringschef på Bilia i Sverige. 

AR19-20_1J3B2005_HR_low_2.jpg

Mänskliga rättigheter och antikorruption

Bilia arbetar för hållbara affärer och hållbara medarbetare och stödjer därför internationellt erkända mänskliga rättigheter samt normer och initiativ för god affärsetik.

Konkurrens på lika villkor

Bilia har god kännedom om de regler som finns kring konkurrens på lika villkor och bedriver verksamhet på ett sätt som är förenligt med konkurrenslagstiftningen i samtliga länder där vi verkar. Bilia har tagit fram och implementerat en konkurrenskod som alla medarbetare ska följa. Utbildningar på chefsnivå genomförs kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad av konkurrenskoden. 

Kravställande i leverantörsledet

Bilia har en koncerngemensam inköpspolicy för centrala och lokala avtal. I syfte att lyfta fram Bilias krav på hållbarhetsaspekterna, miljö och sociala förhållande, finns en rutin för tecknande av lokala avtal. Leverantörsledet kravställs mot mänskliga rättigheter, antikorruption och FN:s Global Compact.

Nolltolerans mot korruption och mutor

Inom Bilia är det nolltolerans mot korruption och mutor. Genom uppförandekoden tar vi tydligt avstånd ifrån korruption och mutor och arbetar för hållbara affärer. Bilia har via attestordning, uppförandekod, internrevisioner och visselblåsarsystem implementerat rutiner för att motverka och förhindra korruption och mutor. Det har inte uppdagats något fall av korruption och mutor i verksamheten.

Visselblåsarsystem

Alla Bilias medarbetare kan anonymt rapportera överträdelser av uppförandekoden eller andra missförhållanden i ett externt digitalt visselblåsarsystem. Under året gjorda anmälningar i systemet har hanterats enligt policyn och bedöms antalsmässigt vara på en normal nivå för jämförbara bolag.

Läs mer om

Våra hållbarhetsmål

Läs om hur vi bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer
Våra hållbarhetsmål

Mål och strategi

Hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer

Hållbarhetsrapporter

Läs mer
Hållbarhetsrapporter