Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Bilias uppdaterade hållbarhetsmål

Under kapitalmarknadsdagarna 2022 presenterade Bilia uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål. Dessa bygger på Bilias övergripande vision och affärsidé om att vara branschens bästa servicebolag- genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i.

Via Bilias vision, mål och åtgärder ska vi med omtänksamhet och stolthet erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan. Detta gör vi delvis genom våra fyra fokusområden som bryts ner till mål och åtgärder.

Hållbar tillväxt

a. Kundnöjdheten ska vara 3 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke och land.


Arbetet med att ha nöjda kunder har varit ett mål under flera år. Det finns tydliga sätt att arbeta gällande processer, arbetsrutiner och uppföljning av avvikelser som gör att vi kan bemöta våra kunder på bästa sätt. Under 2023 var kundnöjdheten 2,1 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke och land. För att uppnå vårt mål arbetar vi fortsatt vidare med förbättringsaktiviteter framför allt för våra nyförvärvade verksamheter.

b. Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten ska överstiga 30 procent


Bilia anser att en jämn könsfördelning har en positiv effekt på såväl arbetsmiljön som lönsamheten. Vi vill öka andelen kvinnor och fokuserar som ett första steg på andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet. Under 2023 ökade andelen kvinnor inom försäljningsverksamheten  från 16 till 17 procent.

Andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet
under 2023

Hallbarhet_2_2022.png

 

Cirkulär affärsmodell

Begagnade reservdelar kopplat till skadeärenden ska uppgå till 12 procent användning i Sverige år 2028


Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka användningen av begagnade reservdelar för att bättre ta tillvara på bilen vid slutet av dess livscykel. Målsättningen är att andelen begagnade reservdelar för skadeärenden i Sverige ska uppgå till 12 procent år 2028. Under 2023 uppgick andelen begagnade reservdelar till 7,5 procent, från 6,0 procent föregående år. Arbete pågår om när och hur Norge samt Västeuropa ska inkluderas i målsättningen.

 

Omtänksamhet om människor

Andelen engagerade medarbetare ska vara över benchmark


Andel engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för att ha stolta medarbetare och nöjda kunder. Även för 2023 hade vi en högre andel engagerade medarbetare än benchmark. I samband med lanseringen av BiliaPulsen i Sverige används olika index i våra länder. Sverige: 8,4 jämfört med benchmark på 8,0. Norge och Västeuropa: 86 jämfört med benchmark på 81.

Sverige 2023

Hallbarhet_bild_2023 .jpeg

 

Norge och Väst Europa 2023

 

Omtänksamhet om miljön

  • a. Bidra till lägre klimatpåverkan hos Bilias kunder via våra produkter och servicetjänster

Sedan lanseringen av målet 2022 har Bilia arbetat med att identifiera vilka av våra tjänster som har vetenskapliga grunder för minskad klimatpåverkan. Till alla våra kunder ska vi ge tydlig och transparent information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom val av bil och tjänster.

  • b. Minskad miljöpåverkan orsakad av den egna verksamheten

För att minska vår miljöpåverkan har Bilia beslutat att fasa ut fossila bränslen från våra interna transporter och uppvärmning, minska vår energianvändning samt öka andelen förnybar energi i Norge och undersöka möjligheterna för att göra detsamma i Sverige.

Bilias arbete med Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling är framtagna för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Det handlar om att vi alla behöver jobba för att bidra till omställningen för en mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Bilia har gått igenom de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030 och identifierat de mål som är väsentliga för Bilias affär och kopplat dem till Bilias fokusområden.


Vissa Agenda 2030 mål har koppling till flera av våra fokusområden. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med Agenda 2030. Mer information och koppling ner till respektive delmål hittar du i Bilias hållbarhetsårsrapport. Bilia Hållbarhetsrapport 2023 är en integrerad del av årsredovisningen.

_hallbarhetsmal_1600x1400.png

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.

Vi bidrar till säkerhet i trafiken genom service och reparation av kundernas bilar. Via service kan vi upptäcka eventuella fel i tid innan olyckan är framme och via löpande vidareutbildning av våra tekniker kan vi hantera de senaste modellerna på bästa sätt.  Vi arbetar även med att ersätta farliga kemiska produkter med mindre farliga alternativ, ha en löpande dialog med leverantörer eller att ändra arbetssättet så att produkten inte längre behövs. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om säkra arbetssätt som minimerar riskerna för ohälsa och miljöskada.

Mål 5. Jämställdhet

För att kvinnor ska känna sig välkomna och inkluderade arbetar Bilia med både värdegrund och kultur tillsammans med medarbetare, och särskilt dem med personalansvar. Genom att arbeta proaktivt och lyfta frågan i olika sammanhang vill Bilia även visa kvinnor hur intressant och utvecklande det är att arbeta i bilbranschen. Detta kan ske genom särskilda insatser för att nå unga tjejer för praktik eller att diskutera hur branschen i helhet kan attrahera fler kvinnor. Bilia har bl.a. en förstärkt rekryteringspolicy och chefer får löpande stöd för kompetensbaserad rekrytering.

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Bilia påverkar vatten främst vid biltvättar. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vattnets kvalitet genom att se över vår vattenrening och begränsa användningen av miljöfarliga kemikalier i våra anläggningar. Ambitionen är att endast använda miljömärkta kemikalier, och arbetar med befintliga leverantörer kring detta. Uppföljning görs även återkommande via vattenprover för att se om vi håller oss inom de kommunala gränsvärdena.

Mål 7. Hållbar energi för alla

Bilia kan bidra genom att öka energieffektiviteten samt att öka andelen förnybar energi på marknaden. Redan idag köper Bilia grön el och har flera projekt igång för att kunna producera egen förnybar energi via solceller. Flera anläggningar inom Bilia har solpaneler och 2023 producerade dessa 1 032 MWh. Utöver detta säljer Bilia E-Cube, ett energilager av återanvända bilbatterier. I kombination med solpaneler kan E-Cube lagra överflödig energi och därmed möjliggöra ökad användning av den egenproducerade elen.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Via Bilias värdegrund har vi förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hantera eventuella utmaningar och konflikter. Vi arbetar löpande med att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på ett systematiskt sätt i samråd med medarbetare och fackliga representanter. För att välkomna unga in i arbetslivet har vi visionen att erbjuda branschens bästa elevprogram. Detta gör vi genom praktik och samverkan med svenska motortekniska gymnasieskolor.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Alla bilmärken som Bilia säljer har planer på att erbjuda delvis eller helt elektrifierade personbilar i framtiden. Genom att utveckla samarbetet med olika biltillverkare kan vi säkerställ att vi har ett bra och diversifierad produktutbud som uppnår våra kunders förväntningar. Bilia har under året även byggt klart två laddstationer för ellastbilar. Totalt har vi nu fyra i Södertälje, Kista, Länna och Gällivare. Dessutom finns laddstationer för elbilar i de flesta anläggningarna, varav de i Norrköping och Nyköping är tillgängliga för allmän laddning.

Mål 12. Hållbar produktion och konsumtion

Vi har en cirkulär affärsmodell som gör att vi eftersträvar att ta hand om de bilar som säljs och uppmuntra till återbruk. Hos oss kan du hyra bil, köpa begagnad bil, serva bilen så den håller länge, reparera skador och lämna in bilen för demontering. Alla dessa tjänster och produkter är viktiga delar i en cirkulär ekonomi och gör det möjligt för Bilia att bidra till bättre utnyttjande av resurser. Utöver att upplysa om cirkulär ekonomi så arbetar Bilia även med att sprida kunskap om hållbara livsstilar. Detta gör vi i det dagliga arbetet vid dialog med kunder gällande val av fordon, via vårt hållbarhetsmål samt information på vår hemsida.

Men för att få till en hållbar produktion behöver insatser även göras i värdekedjan och tillsammans med leverantörer. Vi arbetar löpande med Bilias Supplier Code of Conduct och i början av 2023 hade cirka 70 procent av centrala leverantörer intygat att de följer kraven Bilia ställt.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

När konflikter eller oroligheter uppstår i ett land kan följder bli att Bilia drabbas indirekt genom försenade leveranser, höjda priser eller avbrott i materialtillförsel. Genom att bekämpa korruption och mutor inom Bilia hoppas vi kunna bidra till den globala freden eller aktuella konflikter, även om det endast utgör en liten påverkan. Detta gör vi genom interna processer och kontroller, inte minst via internrevisioner och visselblåsarsystem.

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Bilia deltar i kunskapsutbytet med Motorbranschens Riksförbund, Transportföretagen, Nätverket för hållbart näringsliv, FNs Global Compact samt lokala aktörer så som gymnasieskolor. Vi bidrar även till kunskapsutvecklingen genom att delta i flera olika forskningsprojekt. Under hösten 2023 startade Den cirkulära bilen, ett treårigt forskningsprojekt tillsammans med RISE och flera andra aktörer i värdekedjan.  Målet är att utveckla koncept och samarbeten för ökad nyttjandegrad och längre användning av fordon, samt där återcirkulation av produkter och material är standardpraxis.

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi