Affärsmodell, mål och tillväxtstrategi

Allt under samma tak.
Med kunden i fokus.

Affärsmodell, mål och tillväxtstrategi

Bilbranschen är i förändring. Den tekniska utvecklingen, nya aktörer och innovativa kringtjänster är bara ett fåtal exempel på omvärldsfaktorer som påverkar vår verksamhet. Genom tydliga mål och strategier kan vi fortsätta ligga i framkant och ta fler marknadsandelar.

Affärsmodell

Bilia är en helhetsleverantör av allt som rör bilägandet. En One Stop Shop med ett brett utbud av produkter och tjänster som vi utvecklar efter kundernas behov och önskemål.

bilia_hjulet_heroimg_mobile_1450x1450.jpg

Vi erbjuder: 

  • Ett tryggt och enkelt bilägande

  • En omtänksam servicepartner

  • En upplevelse som överträffar förväntningarna

Läs mer om vårt erbjudande här

Abonnemang som skapar kontinuitet
Genom våra serviceabonnemang kan vi ge kunderna en enklare tillvaro till en fast månadskostnad. För oss innebär det en effektiv planering av servicearbeten för att skapa en jämn beläggning. Det ger oss även möjlighet att regelbundet träffa och stärka relationen. Abonnemang på våra däckhotell underlättar däckskifte och förvaring för kunden samtidigt som det ger oss fler tillfällen att se över bilens behov.

Löpande underhåll
Vi hjälper även våra kunder med löpande underhåll av bilen genom att erbjuda drivmedel, däck, biltillbehör, biltvätt, service och reparationer, lack- och glasbehandling samt plåtarbeten. 

Läs mer om våra tjänster här

Hållbar återvinning
Som en av få svenska bilåterförsäljare kan vi ta hand om hela bilarnas livscykel, från försäljning till demontering och återvinning. Vid demontering plockar vi isär och återvinner upp till 95% av avställda bilar. Alla delar kontrolleras, och de som klarar testerna märks upp och säljs vidare som reservdelar till verkstäder.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här

Professionell rådgivning och tryggt bilägande
Vi säljer inte allt till alla, utan utgår från varje kunds situation och önskemål. Med utgångspunkt i körsträcka, miljöpåverkan, laddningsmöjligheter och ekonomisk situation guidar vi våra kunder rätt i valet av bil. 

Finansiering och försäkring
I samband med bilköp erbjuds enkla finansierings- och försäkringslösningar. På den svenska marknaden finns även Bilias betalkort och mobilappen CarPay för finansiering och ekonomisk översikt kring bilägandet.

Uppdaterade finansiella och hållbarhetsmål

Under kapitalmarknadsdagarna 2022 presenterade Bilia uppdaterade finansiella mål samt hållbarhetsmål. Dessa bygger på Bilias övergripande vision och affärsidé om att vara branschens bästa servicebolag- genom omtänksamhet om kunder, kollegor och världen vi lever i.

Via Bilias vision, mål och åtgärder ska vi med omtänksamhet och stolthet erbjuda attraktiva och innovativa helhetslösningar för den mobila människan. Detta gör vi delvis genom våra fyra fokusområden som bryts ner till mål och åtgärder.

Bilias finansiella mål är:
 

1. Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel

Den totala tillväxten inkluderar organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv samt avyttringar av verksamheter. Totala tillväxten under de senaste fem åren uppgick för 2023 till 6 procent och sedan 2013 har den rapporterade omsättningen ökat med mer än 100 procent.

 

2. Rörelsemarginal högre än 5 procent under en konjunkturcykel

Rörelsemarginalen under 2023 uppgick till 3,7 procent och under de senaste fem åren uppgick den i genomsnitt till 4,7 procent.

 

3. Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, över tid max 2,0 ggr

Nettolåneskuld i relation till EBITDA uppgick 2023 till 1,3 gånger och har för de senaste åren varierat mellan –0,2 (positiv nettolåneskuld) till 1,3 gånger.

 

4. Utdelningsandel om lägst 50 procent av vinst per aktie

Utdelningsandelen i styrelsens förslag till utdelning uppgick för 2023 till 65 procent och de senaste fem åren uppgick utdelningen i genomsnitt till 59 procent av vinst per aktie.

Bilias hållbarhetsmål är:


Hållbar tillväxt

a. Kundnöjdheten ska vara 3 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke och land.

Arbetet med att ha nöjda kunder har varit ett mål under flera år. Det finns tydliga sätt att arbeta gällande processer, arbetsrutiner och uppföljning av avvikelser som gör att vi kan bemöta våra kunder på bästa sätt. Under 2023 var kundnöjdheten 2,1 procentenheter högre än branschgenomsnittet för respektive märke och land. För att uppnå vårt mål arbetar vi fortsatt vidare med förbättringsaktiviteter framför allt för våra nyförvärvade verksamheter.

b. Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten ska överstiga 30 procent

Bilia anser att en jämn könsfördelning har en positiv effekt på såväl arbetsmiljön som lönsamheten. Vi vill öka andelen kvinnor och fokuserar som ett första steg på andelen kvinnor i vår försäljningsverksamhet. Under 2023 ökade andelen kvinnor inom försäljningsverksamheten  från 16 till 17 procent.

Cirkulär affärsmodell

Begagnade reservdelar kopplat till skadeärenden ska uppgå till 12 procent användning i Sverige år 2028

Målet är kopplat till vår cirkulära affärsmodell och avser att öka användningen av begagnade reservdelar för att bättre ta tillvara på bilen vid slutet av dess livscykel. Målsättningen är att andelen begagnade reservdelar för skadeärenden i Sverige ska uppgå till 12 procent år 2028. Under 2023 uppgick andelen begagnade reservdelar till 7,5 procent, från 6,0 procent föregående år. Arbete pågår om när och hur Norge samt Västeuropa ska inkluderas i målsättningen.

Omtänksamhet om människor

Andelen engagerade medarbetare ska vara över benchmark

Andel engagerade och stolta medarbetare är en viktig komponent i vår interna strategi för att ha stolta medarbetare och nöjda kunder. Även för 2023 hade vi en högre andel engagerade medarbetare än benchmark. I samband med lanseringen av BiliaPulsen i Sverige används olika index i våra länder. Sverige: 8,4 jämfört med benchmark på 8,0. Norge och Västeuropa: 86 jämfört med benchmark på 81.

Omtänksamhet om miljön

a. Bidra till lägre klimatpåverkan hos Bilias kunder via våra produkter och servicetjänster

b. Minskad miljöpåverkan orsakad av den egna verksamheten

Sedan lanseringen av målet 2022 har Bilia arbetat med att identifiera vilka av våra tjänster som har vetenskapliga grunder för minskad klimatpåverkan. Till alla våra kunder ska vi ge tydlig och transparent information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom val av bil och tjänster.

Finansiella mål för 2023

Bilias finansiella mål infriades 2023 enligt följande: Rörelsemarginal 3,7 procent (mål 5,0 procent). Utdelningsandel 65 procent (mål lägst 50 procent av vinst per aktie). Total tillväxt uppgick till 9,0 procent (mål högre än 5,0 procent). Nettolåneskuld i relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, var 1,3 gånger (mål lägre än 2,0 gånger). Från 2018 till 2023 har Bilias totala omsättningstillväxt varit 30 procent, en genomsnittlig årlig tillväxt om 6 procent. Under 2022 var tillväxten negativt vilket främst förklarades av avyttrade verksamheter.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal 3,7 procent (mål 5 procent)

Utdelningsandel, %

Utdelningsandel 65 procent (mål över 50 procent)

Total tillväxt, %

Total tillväxt 9 procent (mål 5 procent)

Nettolåneskuld

I relation till EBITDA, exklusive IFRS 16, 1,3 gånger (mål ej över 2,0).

Gå vidare

Tillväxtstrategi

Total årlig tillväxt högre än 5 procent under en konjunkturcykel.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Trender i branschen

Hur och var kommer vi att köpa bil framöver? Hur ser framtidens bilägande ut? Det är några av de frågor vi diskuterar här.

Läs mer här
Trender i branschen

Vårt erbjudande

Biliakoncernen är indelad i tre affärsområden, Service, Bilar och Drivmedel. Vi finns på fyra marknader med många starka varumärken.

Läs mer här
Vårt erbjudande