Risk och riskhantering

Risk och riskhantering

Risker och risktagande är en naturlig del av Bilias verksamhet. En god förståelse för riskerna tillsammans med ett effektivt sätt att identifiera, bedöma och hantera risker är viktigt för Bilias kortsiktiga och långsiktiga framgång. Rätt hantering av risker kan tillföra värde och affärsnytta

Vi har på koncernnivå en formell process för att identi­fiera och hantera identifierade risker i verksamheten. Under året sker en löpande dialog i såväl ledning, revisionsutskott som styrelse avseende riskidentifiering och hantering utifrån förändringar som sker i marknaden, hos konkurrenter, leveran­törer och kunder. Vissa av de identifierade riskerna kan Bilia påverka medan andra ligger utanför koncernens kontroll.

Marknadsrisk

Riskbeskrivning
Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. Händelser, som krig, pandemier och naturkatastrofer, kan få väsentliga direkta eller indirekta konsekvenser för Bilias marknad och omsättning såsom till exempel myndigheters stängning av verksamheten och produktbrist. Bilaffären är den del av Bilias verksamhet som påverkas mest av förändringar i konjunkturen. I en lågkonjunktur kan en del kunder avvakta med eller avstå från bilinköp. Faktorer som påverkar konjunkturen och marknadsutvecklingen för Bilaffären är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, kundernas möjligheter att erhålla finansiering, ränteläge och drivmedelspris. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av bilar i lager och bilar sålda med garanterade återköpsvärden.

 

Möjligheter och åtgärder
Service- och Drivmedelsaffären påverkas mindre av förändringar i konjunkturen eftersom bilar kräver service, reparationer och bränsle oavsett konjunkturläge. Försäljning av begagnade bilar påverkas i mindre utsträckning av förändringar i konjunkturen då kunder väljer en begagnad bil framför en ny bil i dessa situationer. En djup lågkonjunktur påverkar dock även Serviceaffären och försäljning av begagnade bilar. Bilia arbetar kontinuerligt nära generalagenterna för att förstå marknadsutvecklingen i syfte att identifiera aktiviteter för att säkerställa en hållbar försäljning och lönsamhet. Händelser, som krig, pandemier eller naturkatastrofer, hanteras utifrån rekommendationer och regler från berörda myndigheter i syfte att bedriva normal verksamhet i den utsträckning detta är möjligt. 

Risker relaterat till auktorisations avtal

Riskbeskrivning
Bilias kärnverksamhet består av distribution och service av person-, transport- och lastbilar i fem länder. Bilia behöver vid försäljning av nya bilar respektive generalagents godkännande då det inte finns någon konkurrensrättslig särreglering för nybilsförsäljning inom EU. En tillverkare/generalagent kan ensidigt välja att återkalla försäljningsauktorisationen och säga upp försäljningsavtalen med Bilia. Volvo, BMW, Toyota och Mercedes är de största tillverkarna/generalagenterna för Bilia. En återkallelse eller uppsägning, ett förändrat innehåll eller en förändrad balans mellan tillverkaren/ generalagenten och Bilia i auktorisationsavtalet skulle kunna få betydande negativ inverkan på Bilias verksamhet.

Möjligheter och åtgärder
Bilia är inte beroende av en enskild tillverkare/ generalagent utan har flera samarbetspartners vilket minskar risken jämfört med att vara beroende av en enskild tillverkare/generalagent. Försäljning av begagnade bilar och verksamheten inom Serviceaffären omfattas inte av generalagenters godkännande av etablering och expansion av verksamhet. Bilia arbetar i enlighet med sin tillväxtstrategi för att finna framtida samarbetspartners och tillväxtmöjligheter. Goda relationer med tillverkare/generalagenter är ett fokusområde för att ge möjlighet till expansion och minska risken för återkallelse av försäljningsauktorisationen för nya bilar. Bilia arbetar ständigt med att stärka och utveckla sin kundrelation i syfte att vidmakthålla en stark position på marknaden. 

Risker relaterat till myndighetsbeslut och opinionsläge

Riskbeskrivning
Myndighetsbeslut som begränsar rörelsefrihet för individer, till exempel vid en pandemi, kan påverka Bilias möjligheter att bedriva verksamhet inom både Bilaffären och Serviceaffären. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter, avgifter, subventioner och restriktioner på de produkter och tjänster som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Skatteregler avseende miljöbilar har ändrats frekvent senaste åren för våra länder. Bilias verksamhet kan påverkas av den allmänna opinionen och myndighetsbeslut relaterat till framför allt frågeställningar om bilens roll i samhället relativt till klimat- och miljöfrågor.

Möjligheter och åtgärder
Restriktioner som införs för att minska risk för smittspridning vid pandemier kan vara av olika art, och kan delvis hanteras genom att anpassa verksamheten som bedrivs. Nya regler och förändringar i opinionsläge kan innebära en förbättrad eller en försämrad efterfrågan på Bilias produkter och tjänster. Skatteregler avseende miljöbilar leder till ökad efterfrågan på de bilar som uppföljer uppställda krav. Anpassning av verksamheten till förändringar i lagar och regler sker kontinuerligt genom bevakning av förändringar i tillämpliga regelverk och analyser av möjliga åtgärder. Anpassning av produkter och tjänster görs löpande utifrån förändringar i opinionsläge.

Risker för alternativa försäljningskanaler

Riskbeskrivning
Nya aktörer, främst för fossilfria bilar, är intresserade att etablera verksamhet i våra länder. Bilia bedriver idag försäljning av bilar och service från anläggningar men har även digitala försäljningskanaler för begagnade bilar och tillbehör. Det pågår förändringsinitiativ avseende digitala affärskanaler och affärsmodell vid försäljning av nya bilar. Om samtliga tillverkare/ generalagenter som Bilia samarbetar med skulle övergå, helt eller delvis, till nya affärsmodeller eller egna försäljningskanaler skulle det kunna påverka Bilias verksamhet negativt.

Möjligheter och åtgärder
Bilia följer utvecklingen av nya aktörer i våra verksamhetsländer och utvärderar kontinuerligt framtida möjliga samarbetspartner. Bilia följer utvecklingen av nya affärsmodeller och nya försäljningskanaler och kommer framöver att anpassa verksamheten i den mån det bedöms nödvändigt. Nya affärsmodeller kan bidra positivt till Bilias finansiella ställning avseende risk och kapitalbindning. Bilia arbetar ständigt med att stärka och utveckla sin kundrelation i syfte att vidmakthålla en stark position på marknaden. 

Risker relaterat till produkternas konkurrenskraft och teknologisk utveckling

Riskbeskrivning
Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter i linje med den teknologiska utvecklingen. Ett exempel är utveckling av bilmodeller för att uppfylla FN:s 17 globala mål 2030. Nuvarande skattesystem för miljöbilar i framför allt Norge och Sverige ökar efterfrågan på bilmodeller som uppfyller dessa krav. Batteridrivna bilar kan påverka Bilias Serviceaffär negativt då servicebehovet för fossilfria bilar tros vara lägre än för bilar som drivs av fossila bränslen.

Möjligheter och åtgärder
Bilias affärspartners är väletablerade med finansiella resurser att säkerställa produkternas konkurrenskraft och teknologiska utveckling. Bilias affärspartners erbjuder i nuläget flera alternativa fossilfria bilmodeller och bedömer sig vara väl rustade att matcha FN:s 17 globala mål 2030 samt nuvarande skattesystem från myndigheter. Lansering av nya fossilfria bilmodeller planeras av våra affärspartners. Investeringar görs i utrustning till våra verkstäder samt i utbildning för våra mekaniker. Nya tjänster utvecklas för serviceaffären för de fossilfria bilarnas behov.

Risker relaterat till utveckling av egna koncept och tjänster

Riskbeskrivning
För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar koncept och tjänster som är attraktiva för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya koncept och tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken och skapa kundlojalitet.

Möjligheter och åtgärder
Bilia utvecklar löpande produkter och tjänster utifrån kundernas behov och önskemål. Ett exempel på egna koncept och tjänster är däckhotellsabonnemang. Utvecklingen är resurskrävande men Bilia bedömer sig ha de resurser som krävs för att ligga långt fram i utvecklingen.

Nyckelpersoner och medarbetarrisker

Riskbeskrivning
Det kan finnas en risk att Bilia i framtiden inte kan rekrytera eller behålla nyckelpersoner och kompetenta medarbetare i den omfattning som är önskvärt. Såväl ledning som övrig personal bidrar med kunskap om branschen och verksamheten och deltar aktivt i utvecklingen av egna koncept och tjänster. Personer med fordonsteknisk kompetens är en bristvara som kan påverka framtida fortsatt tillväxt inom Serviceaffären negativt. 

Möjligheter och åtgärder
Bilia har goda resultat i medarbetarundersökningen jämfört med andra bolag och fokuserar på att bibehålla och ytterligare förbättra miljön för våra nyckelpersoner och medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bilia arbetar aktivt tillsammans med skolor för att bidra till att göra fordonsteknikeryrket än mer attraktivt samt bidra till att säkerställa en god kvalitet på utbildningen som erbjuds.

Risker relaterat till anläggningar och miljö

Riskbeskrivning
Bilia hyr merparten av de anläggningar där verksamheten bedrivs. Som hyresgäst kan Bilia bli uppsagd när hyrestiden löper ut, vilket kan innebära en risk att Bilia förlorar strategiska affärslägen. Om föroreningar skulle konstateras på någon av Bilias anläggningar finns en risk för att Bilia kan bli ansvarig för att sanera anläggningen. Sådan sanering kan medföra betydande kostnader.

Möjligheter och åtgärder
Att hyra anläggningar ger Bilia flexibilitet att vid behov anpassa antalet anläggningar och läget på anläggningarna för att vara fördelaktigt för verksamheten. Bilia arbetar, som en integrerad del av verksamheten, med att minimera en negativ påverkan på miljön. Merparten av anläggningarna i Sverige och Norge är certifierade enligt ISO 14001 och genomgår årligen granskning av externt certifieringsorgan. Bilia har rutiner och processer för att säkerställa att lagar och regler följs. 

Risker relaterat till förvärv

Riskbeskrivning
Som ett led i att förverkliga Biliakoncernens strategiska tillväxtmål sker förvärv av verksamheter. Om förhållandena i de förvärvade verksamheterna skulle avvika från vad som är känt inför förvärvet eller om integrationen av de förvärvade verksamheterna skulle misslyckas kan det påverka Biliakoncernen negativt. 

Möjligheter och åtgärder
Genom förvärv kan Bilia stärka verksamheten ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Nya verksamheter integreras löpande in i verksamheten och uppföljning mot förväntat resultat sker under integrationsperioden för att tidigt upptäcka och hantera eventuella avvikelser.

IT-relaterade risker

Riskbeskrivning
Biliakoncernens verksamhet är beroende av en välfungerande IT-miljö. En centraliserad och samordnad IT-miljö ger koncernen fördelar men innebär samtidigt högre känslighet för störningar exempelvis i form av driftsstopp för väsentliga verksamhetssystem. Därutöver finns en risk för externa angrepp på IT-miljön genom virus eller hackning, alternativt intrång och informationsstöld.

Möjligheter och åtgärder
En centraliserad samordning av IT-miljön ger fördelar i form av lägre kostnader och samlad kompetens vilket gynnar utvecklingsarbetet inom IT-området. Åtgärder har vidtagits för att minimera eventuella effekter av ett driftsstopp samt av eventuella externa angrepp på IT-miljön. Bilia jobbar kontinuerligt med att uppdatera processerna för att hantera externa angrepp på IT-miljön samt analyser av befintliga och nya risker och hot. 

Risker relaterade till bristande regelefterlevnad

Riskbeskrivning
Bilias verksamheter regleras av ett antal lagar och förordningar. Bilias förmåga att efterleva lagar och förordningar samt leverera en hög kvalitet i alla kundrelationer är avgörande för kundernas förtroende. Brister vad gäller efterlevnad av regler och förordningar och leverans av hög kvalitet på produkter och tjänster, skulle kunna resultera i legala eller regulatoriska påföljder, finansiella förluster samt negativ påverkan på kundernas förtroende för Bilias varumärke.

Möjligheter och åtgärder
För att möta lagstadgade krav och för att minska Bilias riskexponering har Bilia tagit framett ramverk vilket innefattar Bilias uppförandekod, konkurrenskod, koncernpolicyer och styrdokument. För vissa områden som konkurrensrätt och integritetsskydd finns även särskilda regelefterlevnadsprogram med utbildning för koncernens medarbetare. Bilia har rutiner och processer för att säkerställa att lagar och regler följs.

Läs mer om

Hållbarhetsrapporter

Läs rapporterna här
Hållbarhetsrapporter

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi