Risk och riskhantering

Risk och riskhantering

Risker och risktagande är en naturlig del av vår verksamhet. En god förståelse för riskerna tillsammans med ett effektivt sätt att identifiera, bedöma och hantera risker är viktigt för vår kortsiktiga och långsiktiga framgång.

Rätt hantering av risker kan tillföra värde och affärsnytta. Vi har en formell årlig process på koncernnivå för att identifiera, planera och minska identifierade risker i verksamheten. Här presenteras ett urval av de risker som har identifierats inom ramen för vår riskhanteringsprocess tillsammans med en kort beskrivning av de möjligheter som är förknippade med riskområdet och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna.

Marknadsrisk

Riskbeskrivning
Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. Bilaffären är den del av Bilias verksamhet som påverkas mest. Faktorer som påverkar konjunkturen och marknadsutvecklingen för  Bilaffären är bland annat arbetsmarknadens situation, aktiemarknadens utveckling, kundernas möjligheter att erhålla finansiering, ränteläge och drivmedelspris. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av bilar i lager och bilar sålda med garanterade återköpsvärden. Händelser, som pandemier och naturkatastrofer, kan få väsentliga direkta eller indirekta konsekvenser för Bilias marknad och omsättning såsom till exempel myndigheters stängning av verksamheten, produktbrist och konjunkturnedgång.

Möjligheter och åtgärder
Service- och Drivmedelsaffären påverkas mindre av förändringar i konjunkturen eftersom bilar kräver service, reparationer och bränsle oavsett konjunkturläge. Försäljning av begagnade bilar påverkas i mindre utsträckning av en lågkonjunktur då många väljer en äldre bil framför en ny bil i dessa situationer. En djup lågkonjunktur påverkar dock även Serviceaffären och försäljning av begagnade bilar. Bilia arbetar nära generalagenterna för att förstå marknadsutvecklingen i syfte att identifiera aktiviteter för att säkerställa en hållbar försäljning och lönsamhet. Händelser, som pandemier eller naturkatastrofer, hanteras utifrån rekommendationer och regler från berörda myndigheter i syfte att bedriva normal verksamhet i den utsträckning detta är möjligt. 

Risker relaterat till auktorisations avtal

Riskbeskrivning
Bilias kärnverksamhet består av distribution och service av person- och transportbilar i fem länder. Bilia behöver vid försäljning av nya bilar respektive generalagents godkännande då det inte finns någon konkurrensrättslig särreglering för nybilsförsäljning inom EU. En tillverkare/generalagent kan ensidigt välja att återkalla försäljningsauktorisationen och säga upp försäljningsavtalen med Bilia. Volvo Cars meddelade Bilia i november 2020 att återförsäljaravtalen, i dess nuvarande form, för Sverige och Norge sägs upp. Under uppsägningstiden på två år bedrivs verksamheten som tidigare. Bilia och Volvo Cars har pågående diskussioner om ett framtida samarbete. Renault har under året sagt upp samtliga återförsäljare i Sverige och avser under 2021 se över sitt återförsäljarnät. Volvo är tillsammans med BMW och Toyota de största tillverkarna/generalagenterna för Bilia. En återkallelse eller uppsägning av, ett förändrat innehåll, en förändrad balans mellan tillverkaren/generalagenten och Bilia i auktorisationsavtalet skulle kunna få betydande negativ inverkan på Bilias verksamhet.

Möjligheter och åtgärder
Bilia är inte beroende av en enskild tillverkare/generalagent som till exempel Volvo utan har flera samarbetspartners. Försäljning av begagnade bilar och verksamheten inom Serviceaffären omfattas inte av generalagenters godkännande av etablering och expansion av verksamhet. Bilia avser därmed, oaktat Volvo Cars uppsägning av auktorisationsavtalen, att fortsätta med service- och skadeverksamhet för Volvo samt försäljning av begagnade Volvo-bilar även efter den två-åriga uppsägningstidens utgång. Återansökan av auktorisation som serviceverkstad för Volvo har gjorts. Bilia intensifierar nu även arbetet med att finna nya samarbetspartners och tillväxtmöjligheter enligt gällande tillväxtstrategi. Goda relationer med tillverkare/generalagenter är ett fokusområde för att ge möjlighet till expansion och minska risken för återkallelse av försäljningsauktorisationen för nya bilar. Bilia arbetar ständigt med att stärka och utveckla sin kundrelation i syfte att vidmakthålla en stark position på marknaden 

Risker relaterat till myndighetsbeslut och opinionsläge

Riskbeskrivning
Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter, avgifter, subventioner och restriktioner på de produkter och tjänster som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden (leasingbilar). Även den allmänna opinionen kan påverka kundernas beteenden och därmed Bilias framtida försäljning.

Möjligheter och åtgärder
Nya regler och förändringar i opinionsläge kan innebära en förbättrad eller en försämrad efterfrågan på Bilias produkter och tjänster. Anpassning av verksamheten sker kontinuerligt genom bevakning av förändringar i tillämpliga regelverk och analyser av möjliga åtgärder. Anpassning av produkter och tjänster görs löpande utifrån förändringar i opinionsläge.

Risker för alternativa försäljningskanaler

Riskbeskrivning
Bilia bedriver huvudsakligen verksamhet via egna anläggningar som besöks av kunderna i samband med försäljning av bilar och service. Bilia har dock även digitala försäljningskanaler för begagnade bilar och tillbehör. Det pågår förändringsinitiativ avseende affärsmodell och affärskanal vid försäljning av nya bilar. I den händelse samtliga tillverkare/generalagenter som Bilia samarbetar med skulle övergå, helt eller delvis, till nya affärsmodeller eller egna försäljningskanaler skulle det kunna påverka Bilias verksamhet negativt. Volvo har under 2020 förvärvat en återförsäljare i Sverige i syfte att framöver sälja bilar i Sverige via egna försäljningskanaler.

Möjligheter och åtgärder
Bilia följer utvecklingen av nya affärsmodeller och alternativa försäljningskanaler och effekterna av Volvos förvärv av en återförsäljare i Sverige noga och kommer framöver att anpassa verksamheten i den mån det bedöms nödvändigt. Nya affärsmodeller kan bidra positivt till Bilias finansiella ställning avseende risk och kapitalbindning. Bilia arbetar ständigt med att stärka och utveckla sin kundrelation i syfte att vidmakthålla en stark position på marknaden.

Risker relaterat till produkternas konkurrenskraft och teknologisk utveckling

Riskbeskrivning
Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter i linje men den teknologiska utvecklingen. Ett exempel är utveckling av bilmodeller i enlighet med den pågående diskussionen om hållbara drivmedel. Framtida teknologiutveckling av produkterna kan komma att påverka Bilias Serviceaffär till exempel relaterat till produkternas komplexitet och/ eller motorteknik.

Möjligheter och åtgärder
Bilias affärspartners är finansiellt väletablerade verksamheter med resurser för att långsiktigt kunna säkerställa produkternas konkurrenskraft och teknologiska utveckling. Miljöbilar som matchar nuvarande skattesystem från myndigheter erbjuds nu av våra affärspartners och lansering av nya modeller planeras.

Risker relaterat till utveckling av egna koncept och tjänster

Riskbeskrivning
För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar koncept och tjänster som är attraktiva för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya koncept och tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken och skapa kundlojalitet.

Möjligheter och åtgärder
Bilia utvecklar löpande produkter och tjänster utifrån kundernas behov och önskemål. Ett exempel på egna koncept och tjänster är däckhotellsabonnemang. Utvecklingen är resurskrävande men Bilia bedömer sig ha de resurser som krävs för att ligga långt fram i utvecklingen.

Nyckelpersoner och medarbetarrisker

Riskbeskrivning
Det kan finnas en risk att Bilia i framtiden inte kan rekrytera eller behålla nyckelpersoner och kompetenta medarbetare i den omfattning som är önskvärt. Personer med fordonsteknisk kompetens är en bristvara som kan påverka framtida fortsatt tillväxt inom Serviceaffären negativt.

Möjligheter och åtgärder
Bilia har goda resultat i medarbetarundersökningen jämfört med andra bolag och fokuserar på att bibehålla och ytterligare förbättra miljön för våra nyckelpersoner och medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bilia arbetar aktivt tillsammans med skolorna för att bidra till att göra fordonsteknikeryrket än mer attraktivt samt bidra till att säkerställa en god kvalitet på utbildningen som erbjuds.

Risker relaterat till anläggningar och miljö

Riskbeskrivning
Bilia hyr merparten av de anläggningar där verksamheten bedrivs. Som hyresgäst kan Bilia bli uppsagd när hyrestiden löper ut, vilket kan innebära en risk att Bilia förlorar strategiska affärslägen. Volvos uppsägning av återförsäljaravtalen för nya bilar kan innebära en risk att Bilia har för många och/eller för stora anläggningar. Om föroreningar skulle konstateras på någon av Bilias anläggningar finns en risk för att Bilia kan bli ansvarig för att sanera anläggningen. Sådan sanering kan medföra betydande kostnader.

Möjligheter och åtgärder
Att hyra anläggningar ger Bilia flexibilitet att vid behov anpassa antalet anläggningar och läget på anläggningarna för att vara fördelaktigt för verksamheten. Bilia kommer framöver anpassa antalet/storlek på anläggningarna utifrån Volvos uppsägning av återförsäljaravtalen i Sverige och Norge. Bilia arbetar, som en integrerad del av verksamheten, med att minimera en negativ påverkan på miljön. 85 procent av anläggningarna i Sverige och Norge är certifierade enligt ISO 14001 och genomgår årligen
granskning av externt certifieringsorgan. 

Risker relaterat till förvärv

Riskbeskrivning
Som ett led i att förverkliga Biliakoncernens strategiska tillväxtmål sker förvärv av verksamheter. Om förhållandena i verksamheterna skulle avvika från vad som är känt inför förvärvet eller om integrationen skulle misslyckas kan det påverka Biliakoncernen negativt.

Möjligheter och åtgärder
Genom förvärv kan Bilia stärka verksamheten ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Nya verksamheter integreras löpande och uppföljning mot förväntat resultat sker under integrationsperioden för att tidigt upptäcka och hantera eventuella avvikelser.

IT-relaterade risker

Riskbeskrivning
Biliakoncernens verksamhet är beroende av en välfungerande IT-miljö. En centraliserad och samordnad IT-miljö ger koncernen fördelar men innebär samtidigt större känslighet för störningar exempelvis i form av driftsstopp. Därutöver finns en risk för externa angrepp på IT-miljön genom virus eller hackning, alternativt intrång och informationsstöld.

Möjligheter och åtgärder
En centraliserad IT-miljön ger fördelar i form av lägre kostnader och samlad kompetens vilket gynnar utvecklingsarbetet inom IT-området. Åtgärder har vidtagits för att minimera eventuella effekter av ett driftsstopp samt av eventuella externa angrepp på IT-miljön. Bilia jobbar kontinuerligt med att uppdatera processerna för att hantera externa angrepp på IT-miljön samt analyser av befintliga och nya risker och hot.

Risker relaterade till bristande regelefterlevnad

Riskbeskrivning
Brister vad gäller efterlevnad av regler och förordningar och leverans av hög kvalitet på produkter och tjänster, skulle kunna resultera i legala eller regulatoriska påföljder, finansiella förluster samt negativ påverkan på kundernas förtroende för Bilias varumärke.

Möjligheter och åtgärder
För att möta lagstadgade krav och för att minska sin riskexponering har Bilia tagit fram ett ramverk vilket innefattar uppförandekod, konkurrenskod, koncernpolicyer och styrdokument. För vissa områden som konkurrensrätt och integritetsskydd finns även särskilda regelefterlevnadsprogram med utbildning för koncernens medarbetare.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi