Risk och riskhantering

Risk och riskhantering

Risker och risktagande är en naturlig del av vår verksamhet. En god förståelse för riskerna tillsammans med ett effektivt sätt att identifiera, bedöma och hantera risker är viktigt för vår kortsiktiga och långsiktiga framgång.

Rätt hantering av risker kan tillföra värde och affärsnytta. Vi har en formell årlig process på koncernnivå för att identifiera, planera och minska identifierade risker i verksamheten. Här presenteras ett urval av de risker som har identifierats inom ramen för vår riskhanteringsprocess tillsammans med en kort beskrivning av de möjligheter som är förknippade med riskområdet och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna.

Marknadsrisk

Riskbeskrivning
Efterfrågan på Bilias produkter och tjänster påverkas av svängningar i konjunkturen. Bilaffären är den del av Bilias verksamhet som påverkas mest. I en lågkonjunktur väljer en del kunder att avvakta med eller avstå från bilinköp. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av bilar i lager och bilar sålda med garanterade återköpsvärden (leasingbilar). Händelser, som till exempel naturkatastrofer och pandemier, kan få väsentliga konsekvenser för Bilias omsättning genom direkta eller indirekta konsekvenser såsom produktbrist, konjunkturnedgång eller påverkan på egen produktion.

Möjligheter och åtgärder
Service- och Drivmedelsaffären påverkas mindre av förändringar i konjunkturen eftersom bilar kräver service, reparationer och bränsle oavsett konjunkturläge. Försäljning av begagnade bilar påverkas i mindre utsträckning av en lågkonjunktur då många väljer en äldre bil framför en ny bil i dessa situationer. En djup lågkonjunktur påverkar dock även Serviceaffären och försäljning av begagnade bilar. Bilia arbetar nära generalagenterna för att förstå marknadsutvecklingen i syfte att identifiera aktiviteter för att säkerställa en hållbar försäljning och lönsamhet.

Risker relaterat till auktorisations avtal

Riskbeskrivning
En tillverkare och/eller generalagent kan välja att återkalla försäljningsauktorisationen och säga upp försäljningsavtalen med Bilia. Tillverkaren och/eller generalagenten kan komma på obestånd med störningar i leveranser och osäkerheter i marknaden som följd. Volvo, BMW och Toyota är de största tillverkarna/generalagenterna för Bilia, varför en återkallelse eller uppsägning av auktorisationsavtal, ett förändrat innehåll och/eller balans mellan tillverkaren/generalagenten och Bilia i auktorisationsavtalet skulle kunna få betydande negativ inverkan på Bilias verksamhet.

Möjligheter och åtgärder
Goda relationer med tillverkare/generalagenter ger möjlighet till fortsatt expansion och minskar risken för återkallelse av försäljningsauktorisationen för nya bilar. Bilia har idag flera samarbetspartners vilket minskar risken jämfört med att vara beroende av en enskild tillverkare/generalagent. Bilias försäljning av begagnade bilar och verksamheten inom Serviceaffären omfattas inte av generalagenters godkännande av etablering och expansion av verksamhet.

Risker relaterat till myndighetsbeslut och opinionsläge

Riskbeskrivning
Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter, avgifter, subventioner och restriktioner på de produkter och tjänster som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden (leasingbilar). Även den allmänna opinionen kan påverka kundernas beteenden och därmed Bilias framtida försäljning.

Möjligheter och åtgärder
Nya regler och förändringar i opinionsläge kan innebära en förbättrad eller en försämrad efterfrågan på Bilias produkter och tjänster. Anpassning av verksamheten sker kontinuerligt genom bevakning av förändringar i tillämpliga regelverk och analyser av möjliga åtgärder. Anpassning av produkter och tjänster görs löpande utifrån förändringar i opinionsläge.

Risker för alternativa försäljningskanaler

Riskbeskrivning
Tillverkare/generalagent har etablerat egna digitala försäljningskanaler och satt framtida mål för direktförsäljning av bilar till kund. Om de tillverkare/generalagenter som Bilia samarbetar med skulle övergå, helt eller delvis, till enbart egna försäljningskanaler skulle det kunna påverka Bilias verksamhet negativt.

Möjligheter och åtgärder
Bilia bedriver huvudsakligen verksamhet via egna anläggningar som besöks av kunderna i samband med försäljning av bilar och service. Bilia har även digitala försäljningskanaler för begagnade bilar och tillbehör. Dessa utgör ännu inte någon väsentlig del av Bilias omsättning. Bilia följer utvecklingen av alternativa försäljningskanaler noga och kommer framöver att anpassa verksamheten i den mån det bedöms nödvändigt.

Risker relaterat till produkternas konkurrenskraft och teknologisk utveckling

Riskbeskrivning
Bilia är beroende av att koncernens affärspartners utvecklar konkurrenskraftiga produkter i linje men den teknologiska utvecklingen. Ett exempel är utveckling av bilmodeller i enlighet med den pågående diskussionen om hållbara drivmedel. Framtida teknologiutveckling av produkterna kan komma att påverka Bilias Serviceaffär till exempel relaterat till produkternas komplexitet och/ eller motorteknik.

Möjligheter och åtgärder
Bilias affärspartners är finansiellt väletablerade verksamheter med resurser för att långsiktigt kunna säkerställa produkternas konkurrenskraft och teknologiska utveckling. Miljöbilar som matchar nuvarande skattesystem från myndigheter erbjuds nu av våra affärspartners och lansering av nya modeller planeras.

Risker relaterat till utveckling av egna koncept och tjänster

Riskbeskrivning
För att upprätthålla och stärka konkurrenskraften, krävs att Bilia utvecklar koncept och tjänster som är attraktiva för kunderna. Bilias förmåga att utveckla nya koncept och tjänster bidrar även till att stärka leverantörernas varumärken och skapa kundlojalitet.

Möjligheter och åtgärder
Bilia utvecklar löpande produkter och tjänster utifrån kundernas behov och önskemål. Ett exempel på egna koncept och tjänster är däckhotellsabonnemang. Utvecklingen är resurskrävande men Bilia bedömer sig ha de resurser som krävs för att ligga långt fram i utvecklingen.

Nyckelpersoner och medarbetarrisker

Riskbeskrivning
Det kan finnas en risk att Bilia i framtiden inte kan rekrytera eller behålla nyckelpersoner och kompetenta medarbetare i den omfattning som är önskvärt. Personer med fordonsteknisk kompetens är en bristvara som kan påverka framtida fortsatt tillväxt inom Serviceaffären negativt.

Möjligheter och åtgärder
Bilia har goda resultat i medarbetarundersökningen jämfört med andra bolag och fokuserar på att bibehålla och ytterligare förbättra miljön för våra nyckelpersoner och medarbetare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Bilia arbetar aktivt tillsammans med skolorna för att bidra till att göra fordonsteknikeryrket än mer attraktivt samt bidra till att säkerställa en god kvalitet på utbildningen som erbjuds.

Risker relaterat till anläggningar och miljö

Riskbeskrivning
Bilia hyr merparten av de anläggningar där verksamheten bedrivs. Som hyresgäst kan Bilia bli uppsagd när hyrestiden löper ut, vilket kan innebära en risk att Bilia förlorar strategiska affärslägen. Om föroreningar skulle konstateras på någon av Bilias anläggningar finns en risk för att Bilia kan bli ansvarig för att sanera anläggningen vilket kan medföra betydande kostnader.

Möjligheter och åtgärder
Att hyra anläggningar ger Bilia en långsiktig flexibilitet att anpassa placeringen så att det är så fördelaktigt som möjligt för verksamheten. Bilia arbetarkontinuerligt med att minimera negativ påverkan på miljön. 75 procent av anläggningarna , i Sverige och Norge, är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringarna innebär tydliga processer för att upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser.

Risker relaterat till förvärv

Riskbeskrivning
Som ett led i att förverkliga Biliakoncernens strategiska tillväxtmål sker förvärv av verksamheter. Om förhållandena i verksamheterna skulle avvika från vad som är känt inför förvärvet eller om integrationen skulle misslyckas kan det påverka Biliakoncernen negativt.

Möjligheter och åtgärder
Genom förvärv kan Bilia stärka verksamheten ur ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Nya verksamheter integreras löpande och uppföljning mot förväntat resultat sker under integrationsperioden för att tidigt upptäcka och hantera eventuella avvikelser.

IT-relaterade risker

Riskbeskrivning
Biliakoncernens verksamhet är beroende av en välfungerande IT-miljö. En centraliserad och samordnad IT-miljö ger koncernen fördelar men innebär samtidigt större känslighet för störningar exempelvis i form av driftsstopp. Därutöver finns en risk för externa angrepp på IT-miljön genom virus eller hackning, alternativt intrång och informationsstöld.

Möjligheter och åtgärder
En centraliserad IT-miljön ger fördelar i form av lägre kostnader och samlad kompetens vilket gynnar utvecklingsarbetet inom IT-området. Åtgärder har vidtagits för att minimera eventuella effekter av ett driftsstopp samt av eventuella externa angrepp på IT-miljön. Bilia jobbar kontinuerligt med att uppdatera processerna för att hantera externa angrepp på IT-miljön samt analyser av befintliga och nya risker och hot.

Risker relaterade till bristande regelefterlevnad

Riskbeskrivning
Brister vad gäller efterlevnad av regler och förordningar och leverans av hög kvalitet på produkter och tjänster, skulle kunna resultera i legala eller regulatoriska påföljder, finansiella förluster samt negativ påverkan på kundernas förtroende för Bilias varumärke.

Möjligheter och åtgärder
För att möta lagstadgade krav och för att minska sin riskexponering har Bilia tagit fram ett ramverk vilket innefattar uppförandekod, konkurrenskod, koncernpolicyer och styrdokument. För vissa områden som konkurrensrätt och integritetsskydd finns även särskilda regelefterlevnadsprogram med utbildning för koncernens medarbetare.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi