Revisorer

Revisorer

Revisorer

Revisorerna i Bilia AB väljs av årsstämman och 2020 omvaldes KPMG AB som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2021. Johan Kratz är utsedd till huvudansvarig revisor. Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen.

KPMG AB bistår även Bilia med rådgivning inom redovisningsområdet. Under de senaste tre åren har detta inneburit frågor främst avseende redovisning i enlighet med IFRS. Det bedöms inte ha funnits någon omständighet som påverkat revisorernas opartiskhet och självständighet med anledning av rådgivningsuppdragen.