Revisorer

Revisorer

Revisorer

Revisorerna i Bilia AB väljs av årsstämman och 2024 valdes genom omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ÖPwC AB) som revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Fredrik Göransson är utsedd till huvudansvarig revisor. Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår ÖPwC med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med av revisionsutskottet beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävssituation.