Revisorer

Revisorer

Revisorer

Revisorerna i Bilia AB väljs av årsstämman och 2021 valdes genom nyval PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisionsbolag för tiden intill årsstämman 2022. Fredrik Göransson är utsedd till huvudansvarig revisor. Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen.

Den avgående revisorn KPMG AB har bistått Bilia med rådgivning inom redovisningsområdet. Under de senaste tre åren har detta inneburit frågor främst avseende redovisning i enlighet med IFRS. Det bedöms inte ha funnits någon omständighet som påverkat revisorernas opartiskhet och självständighet med anledning av rådgivningsuppdragen.