Intern kontroll

Intern kontroll

Intern kontroll

Ansvar
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Bilias interna kontroll fungerar tillfredsställande och att adekvata finansiella rapporter presenteras. Det är styrelsens ansvar att Bilias bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Kontrollmiljö
Bilias kontrollmiljö bygger på att tydliga riktlinjer kommuniceras till samtliga dotterföretag för att säkerställa att de regler och principer som tillämpas är gemensamma för koncernens företag och inom respektive verksamhetsområde samt att det finns erforderliga verktyg på plats ute i dotterföretagen för att dessa ska kunna återrapportera till Bilia AB på ett korrekt och enhetligt sätt.

Riskanalys
Ledningen genomför en riskanalys vilken, efter diskussion i revisionsutskottet och styrelsen, tillsammans med andra avvägningar bestämmer fokusområden för den interna kontrollen.

Internkontrollarbete
Som ett komplement till chefsansvaret och andra kontrollrutiner har Bilia en funktion för risk managment som rapporterar till bolagets CFO vilken inkluderar internkontroll och internrevisonsarbete. Bilias CFO godkänner revisionsplanen. Resultatet av granskningen rapporteras direkt till Bilias CFO och till revisionsutskottet.

Revisionsplanen utvärderas löpande och uppdaterades senast i september 2019. Arbetet med att säkerställa den interna kontrollen är en löpande process, som ständigt är föremål för översyn, uppföljning och förbättring.

Bilias uppförandekod gäller för alla anställda i koncernen och styrelseledamöter. Uppförandekoden, som finns tillgänglig på bilia.com, utfärdades 2006 och har reviderats under 2019.

Länk till Uppförandekoden