Ersättningar

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Årsstämman för 2020 flyttades fram från april till juni månad till följd av spridningen av Covid- 19 viruset. Arvode utgår till ordföranden och ledamöter i revisions-, ersättnings- och fastighetsutskottet. Årsstämman beslutar vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen har utsett ersättningsutskottet att till styrelsen föreslå ersättningsvillkor för VD och andra befattningshavare i koncernledningen. Med andra befattningshavare i koncernledningen avses vice VD, CFO, CIO, HR-direktör samt Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör i Bilia AB, VD i Bilia Personbilar AB samt VD Bilia Personbil AS.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2020

Styrelsearvode/
Grundlön
(exkl sociala avgifter)

Bonus

Pensions-
kostnader

Övriga
förmåner

Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande
(Mats Qviberg)

340

340

Styrelseledamöter (8 st) 1)

1 898

1 898

Revisions-, ersättning- och fastighetsutskottet (5 st)

360

360

Anställdas representanter:            
Ordinarie (2 st)

72

72

Suppleanter (2 st)

43

43

VD, Per Avander

5 303

2 871

3 902

241

12 317

18 424

Andra ledande befattningshavare (4 st)

7 491

3 262

3 857

392

15 002

4 370

Tidigare ledande befattningshavare

193 529

Summa

15 507

6 133

7 759

633

30 032

216 323

1) Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Eva Eriksson, Gunnar Blomkvist, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Nicklas Paulson. Fem av ledamöterna ingår även i revisions-, ersättnings- och fastighetsutskotten. Jack Forsgren avböjde omval på årsstämman 2020.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2019

Styrelsearvode/
Grundlön
(exkl sociala avgifter)

Bonus

Pensions-
kostnader

Övriga
förmåner

Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande
(Mats Qviberg)

358

358

Styrelseledamöter (9 st) 1)

2 214

2 214

Revisions- och ersättningsutskottet (5 st)

285

285

Anställdas representanter:            
Ordinarie (2 st)

76

76

Suppleanter (2 st)

46

46

VD, Per Avander

4 828

2 370

2 867

221

10 286

16 518

Andra ledande befattningshavare (2 st)

4 869

1 719

2 552

224

9 364

3 300

Tidigare ledande befattningshavare

0

201 150

Summa

12 676

4 089

5 419

445

22 629

220 968

1) Jack Forsgren, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Eva Eriksson, Gunnar Blomkvist, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Nicklas Paulson.
Fem av ledamöterna ingår även i revisions-, ersättnings- och fastighetsutskotten.

Läs mer om

Varumärken och marknader

Vi har tolv attraktiva varumärken i fem länder

Läs mer här
Varumärken och marknader

Bli en del av Bilia

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?

Läs mer
Bli en del av Bilia

Investera i Bilia

Fem goda skäl att investera i Bilia

Läs mer här
Investera i Bilia