Ersättningar

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Arvode utgår till ordföranden och ledamöter i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet. Årsstämman beslutar vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen har utsett ersättningsutskottet att till styrelsen föreslå ersättningsvillkor för VD och övriga befattningshavare i koncernledningen. Med övriga befattningshavare i koncernledningen avses vice VD och CFO samt VD i Bilia ­Personbil as.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2019

Styrelsearvode/
Grundlön
(exkl sociala avgifter)

Bonus

Pensions-
kostnader

Övriga
förmåner

Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande
(Mats Qviberg)

358

358

Styrelseledamöter (9 st) 1)

2 214

2 214

Revisions- och ersättningsutskottet (5 st)

285

285

Anställdas representanter:            
Ordinarie (2 st)

76

76

Suppleanter (2 st)

46

46

VD, Per Avander

4 828

2 370

2 867

221

10 286

16 518

Andra ledande befattningshavare (2 st)

4 869

1 719

2 552

224

9 364

3 300

Tidigare ledande befattningshavare

0

201 150

Summa

12 676

4 089

5 419

445

22 629

220 968

1) Jack Forsgren, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Eva Eriksson, Gunnar Blomkvist, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Nicklas Paulson.
Fem av ledamöterna ingår även i revisions-, ersättnings- och fastighetsutskotten.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare, Tkr

Moderbolaget 2018

Styrelsearvode/
Grundlön
(exkl sociala avgifter)

Bonus

Pensions-
kostnader

Övriga
förmåner

Summa

Pensions-
förpliktelser

Styrelsens ordförande
(Mats Qviberg)

346

346

Styrelseledamöter (9 st) 1)

2 086

2 086

Revisions- och ersättningsutskottet (4 st)

265

265

Anställdas representanter:            
Ordinarie (2 st)

76

76

Suppleanter (2 st)

46

46

VD, Per Avander

4 703

2 287

2 940

129

10 059

12 885

Andra ledande befattningshavare (2 st)

4 741

1 580

2 312

163

8 796

2 127

Tidigare ledande befattningshavare

154 819

Summa

12 263

3 867

5 252

292

21 674

169 831

1) Jack Forsgren, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Laila Freivalds, Gunnar Blomkvist, Jon Risfelt, Mats Holgerson, Jan Pettersson och Nicklas Paulson.
Fyra av ledamöterna ingår även i revisions- och ersättningsutskotten.

Läs mer om

Varumärken och marknader

Vi har åtta attraktiva varumärken i fem länder

Läs mer här
Varumärken och marknader

Bli en del av Bilia

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?

Läs mer
Bli en del av Bilia

Investera i Bilia

Fem goda skäl att investera i Bilia

Läs mer här
Investera i Bilia