Ersättningar

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Arvode utgår till ordföranden och ledamöter i revisions-, ersättnings- och fastighetsutskottet. Årsstämman beslutar vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen har utsett ersättningsutskottet att till styrelsen föreslå ersättningsvillkor för VD och andra befattningshavare i koncernledningen. Med andra befattningshavare i koncernledningen avses vice VD, CFO, CIO, HR-direktör samt Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör i Bilia AB, VD i Bilia Personbilar AB samt VD i Bilia Norge AS. Mer information finns i Årsredovisningen i noten ”Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar”.

Läs mer om

Varumärken och marknader

Vi har många attraktiva varumärken i fyra länder

Läs mer här
Varumärken och marknader

Bli en del av Bilia

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?

Läs mer
Bli en del av Bilia

Investera i Bilia

Fem goda skäl att investera i Bilia

Läs mer här
Investera i Bilia