Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till bolagsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen utses enligt den instruktion som utfärdades av årsstämman 2016.