Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till bolagsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer (om val föreligger) samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen utses enligt den instruktion som utfärdades av årsstämman 2016.

I oktober 2019 utsågs en ny valberedning i Bilia bestående av följande ledamöter:

  • Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund
  • Mats Qviberg, för familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB
  • Evert Carlsson, för Swedbank Robur Fonder
  • Hans Ek, för SEB Investment Management

Aktieägare i Bilia är alltid välkomna med synpunkter och förslag till valberedningen som enklast nås via e-post nominering@bilia.se