Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till bolagsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen utses enligt den instruktion som utfärdades av årsstämman 2016.
I september 2021 utsågs en ny valberedning:

  • Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB
  • Tim Floderus, för Investment AB Öresund, valberedningens ordförande
  • Sofia Olsson, för familjen Engebretsen
  • Katarina Hammar, för Nordea Investment Funds
  • Emilie Westholm, för Folksam

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta via email till nominering@bilia.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 6 januari 2022.