Valberedning

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att till bolagsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen utses enligt den instruktion som utfärdades av årsstämman 2016.

I oktober 2020 utsågs en ny valberedning i Bilia bestående av följande ledamöter:

  • Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund
  • Mats Qviberg, för familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB
  • Lisen Oliw, för Anna Engebretsen med familj
  • Suzanne Sandler, för Handelsbanken Fonder

Aktieägare i Bilia är alltid välkomna med synpunkter och förslag till valberedningen som enklast nås via e-post nominering@bilia.se