Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Bilia AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremålet
Bolagets verksamhetsföremål är att - direkt eller genom dotterbolag -

  • bedriva handel och distributionsverksamhet avseende transportmedel
  • bedriva tillverkning, handel och distribution även inom andra produktområden
  • bedriva försäljning av, till produkterna hörande, service och reservdelar
  • förvalta fast och lös egendom inklusive aktier
  • bedriva finansieringsverksamhet (dock att bolaget inte skall bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen, samt att verksamhet varom stadgas i lagen om kreditmarknadsbolag endast skall kunna bedrivas i dotterbolag) samt 
  • driva annan med ovanstående rörelseslag förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital skall vara lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundra miljoner (800 000 000) kronor.

Aktier får utges i två serier; aktie av serie A och aktie av serie B. Om aktier av fler än en serie utges, får var och en av serierna utges till ett belopp som motsvarar högst nittionio hundradelar av hela aktiekapitalet. Vid röstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie B en tiondels röst. I övrigt är aktierna likställda med varandra.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom ska aktieägarna ha företrädesrätt i förhållande till deras andel i bolagets kapital.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst nittio miljoner (90 000 000) och högst trehundrasextio miljoner (360 000 000).

§ 6 Styrelseledamöter
Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst tio ledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer och högst motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande: Stockholm, Solna, Göteborg eller Malmö.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Aktieägares rätt att deltaga i bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kapitlet 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Biträde åt aktieägare
Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf. 

§ 12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 13 Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Fastställande av dagordning;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
rapport över totalresultat för koncernen, och rapport över finansiellställning för koncernen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och revisorsuppleant eller revisionsbolag (vid stämma då revisor skall väljas);
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant eller registrerat revisionsbolag(vid stämma då revisor skall väljas); Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 15 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämma den 19 april 2017

Läs vidare här

Ersättningar

Nyfiken på vilka ersättningarna vår styrelse och koncernledning har?

Läs mer här

Valberedningen

Vilka är med i valberedningen och vad arbetar de med?

Läs mer här
Valberedningen

Revisorer

Läs om revisorernas arbete och när och hur de utses.

Läs mer här

Intern kontroll

Hur går den interna kontrollen till och vem har ansvaret?

Läs mer här