Våra mål och intressenter

Våra mål och intressenter

AR19-20_iStock-518466322_low.jpg

Intressenter

Vår förståelse för intressenternas krav och förväntningar på vår verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett långsiktigt värde. Vi har gjort en analys av de intressentgrupper som vi bedömer ha störst inflytande över, och/eller påverkas mest av, vår verksamhet och hållbarhetsarbete.

Våra mest prioriterade intressentgrupper; medarbetare, kunder, generalagenter och leverantörer.

 

Hållbarhetsmål

Bilia bidrar på olika sätt till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att fokuserar på de tre mål som vi bedömer har störst relevans för verksamheten samt högst krav och förväntningar från våra intressenter.

Dessa mål är Hälsa och välbefinnande (3), God utbildning för alla (4) och Hållbar konsumtion och produktion (12).

MÅL 3 Hälsa och välbefinnande

Droger ligger bakom en stor del av den brottslighet med hot, våld och skjutningar som ökar i samhället. Vi har tillsammans med företagshälsovården genomfört utbildningar för att belysa problematiken kring missbruk och beroende. Vår Drog- och missbrukspolicy innehåller riktlinjer för hur anställda ska hjälpas och stödjas.

Vi har också slutat med kontanthantering för att minimera risken för rån och för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö.

Vi bidrar även till målet genom att aktivt arbeta med substitution (utbyte) av miljöfarliga ämnen. Under 2019 har vi genom utbyte av kemiska produkter minskat antalet kemikalier klassade som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande (CMR). CMR-klassificerade produkter utgjorde 2019 endast 0,15 procent av det totala antalet produkter som används inom Bilia i Sverige och Norge

MÅL 4 God utbildning för alla

Hela motorbranschen har en utmaning i att rekrytera medarbetare till serviceverksamheten. Det beror på stora pensionsavgångar i kombination med ett lågt elevantal på gymnasiet. En strategi för oss är därför att attrahera och rekrytera framtida tekniker direkt från gymnasieskolan. Vi har utvecklat Bilia Elevprogram som ska säkerställa att eleverna får en bra och säker praktikperiod hos oss. De handledare som tar emot eleverna är certifierade med en godkänd utbildning av Skolverket. Vi stöttar skolor med program, material och utbildning så att lärarna har uppdaterad kunskap om den senaste tekniken.

Läs mer om Bilia som arbetsgivare

MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar med generalagenter som har möjlighet och vill uppfylla de krav som finns för hållbar produktion och konsumtion. De produkter och tjänster som vi tillhandahåller bidrar under sin livscykel till negativ miljöpåverkan, genom nyttjande av fossila bränslen och utsläpp. Bilia har ett ansvar mot kunder och anställda att beskriva verksamhetens, produkternas och tjänsterna påverkan och hur negativa effekter kan mildras genom hållbara val. Vi hjälper kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan bland annat genom ett produktförslag baserat på en behovsanalys av kundens förutsättningar och önskemål. Vi arbetar nära våra leverantörer och bidrar till kunskapsspridning och faktiska miljöförbättrande åtgärder i deras verksamheter.

I Bilia arbetar vi med bilen genom hela dess livscykel, från fabrik via flera ägare och slutligen demontering.

Läs mer om

Om oss

Som en av Europas största bilåterförsäljare erbjuder vi service, finansiering, försäkringar och dessutom försäljning av nya och begagnade bilar.

Läs mer här
Om oss

Bilia i korthet

Få en snabb överblick av vilka vi är och vår historia

Läs mer här
Bilia i korthet

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi