Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas.

Samansättning

Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen. Bilias styrelse består av nio ledamöter valda av stämman. VD samt koncernens CFO deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Utskottsbemanning och arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha minst fem ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och VD.

 

Vid årsstämman 2021 omvaldes Mats Qviberg till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpligt regelverk.

 

Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Enligt Koden ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning i Bilia uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av tabellerna och presentationen av styrelseledamöterna. Se hela styrelsen här

 

För mer information om Styrelsens arbete under 2021 samt Styrelseutskotten, hänvisar vi till Bolagsstyrningsrapporten 2021, sidorna  39-46. Se Bolagsstyrningsrapporterna här.

Läs mer här

Bolagsstyrning

Hållbar, ansvarsfull och effektiv.

Läs mer här
Bolagsstyrning

Koncernledning

Träffa vår ledningsgrupp

Läs mer här
Koncernledning

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse