"Vårt högsta
resultat någonsin"

"Vårt högsta<br> resultat någonsin"

Jag är oerhört stolt över hur vi tillsammans i Biliafamiljen, under året som gått, anpassat vår verksamhet efter rådande förutsättningar med fokus på säkerhet och omtanke för våra kunder och medarbetare. Trots Covid-19 pandemin redovisade vi det högsta resultatet någonsin för ett helår. Det starka resultatet var framför allt hänförligt till Serviceaffären och till försäljning av begagnade bilar.

Pandemin har präglat 2020 på ett sätt vi inte kunde föreställa oss vid årets början. Vi har bedrivit vår verksamhet med fokus på specialåtgärder för säkerhet och omtanke för våra kunder och medarbetare. Förutsättningarna har förändrats snabbt under året och vi har löpande anpassat vår verksamhet för att bidra till minskad smittspridning genom att följa myndigheters rekommendationer, nyttja skyddsutrustning och begränsa fysiska kontakter när så varit möjligt. 

Utifrån den ovisshet om framtiden som pandemin inneburit har vi fokuserat på att minska våra kostnader och förbättra likviditeten. Under våren infördes rekryterings-, inköps- och resestopp och vid utgången av året var vi cirka 380 personer färre i koncernen än vid årets ingång. Bilia gick ur 2020 med en stark finansiell position tack vare fokus på likviditet samt under året refinanserade kreditfaciliteter och obligationslån. 

Serviceaffären ger stabilitet för lönsamheten
Serviceaffären är en viktig del i vår affärsstrategi att vara en helhetsleverantör, en One Stop Shop, som tillhandahåller allt en bilägare behöver. Serviceaffären har påverkats relativt lite av den pågående pandemin på samma sätt som den normalt påverkas relativt lite av svängningar i konjunkturen. Det gör att den ger en bra stabilitet i Bilias lönsamhet och under 2020 utgjorde Serviceaffären drygt 70 procent av vårt operativa rörelseresultat. Vid utgången av året hade vi 120 000 serviceabonnemang, en ökning med 5 procent under året.

Bilias hållbarhets- och tillväxtstrategi
Som ett led i vår hållbarhets- och tillväxtstrategi har vi förvärvat ännu en verksamhet inom bildemontering, som tillvaratar och återanvänder bildelar på ett sätt som är hållbart både för miljön och verksamheten. Vi har fortsatt vår strategiska satsning på begagnade bilar äldre än tre år av alla bilvarumärken, där försäljningen sker både genom nätauktioner och i bilhallar. Vi har nu totalt sju anläggningar i Sverige och Norge.

I slutet av året mottog vi från Volvo Cars uppsägningar av Bilias återförsäljaravtal i Sverige och Norge. Uppsägningstiden är två år och under den tiden bedrivs verksamheten som tidigare. Vi har 2020 tagit en första kostnad för en första omstrukturering av verksamheten. Bilia har ansökt om, och förväntar sig erhålla, förnyad auktorisation för att efter uppsägningstidens slut fortsätta att bedriva service- och skadeverksamhet för Volvo. Uppsägningen omfattar inte försäljning av begagnade bilar. 

Vi har pågående diskussioner med Volvo om fortsatt samarbete men intensifierar samtidigt arbetet med framtida tillväxtmöjligheter inom Serviceaffären, begagnade bilar samt inom hållbarhetsområdet. Vi fortsätter det påbörjade arbetet med en expansion av våra övriga samt med möjliga nya bilvarumärken.

Bilbranschen är föremål för en global transformation och vi tror att Bilia kommer att ha en viktig roll även för framtidens bilägare. Bilias vision är att vara branschens bästa servicebolag – genom omtänksamhet om våra kunder och kollegor. Ambitionen är att även kommande år, på samma sätt som 2020, ska överträffa kundernas förväntningar och ha branschens högsta kundnöjdhet.

Sammantaget är jag oerhört stolt över hur Bilias medarbetare under tuffa förutsättningar hittat nya sätt att driva Bilia framåt på ett omtänksamt sätt för verksamheten, våra kunder och medarbetare. Tillsammans redovisade vi ett nytt rekordresultat för året som gått och jag ser nu fram emot att vi tillsammans fortsätter att utveckla Bilias verksamhet vidare. Göteborg i mars 2021

Per Avander
VD och koncernchef