Miljö- och socialt ansvar

Miljö- och socialt ansvar

Vi strävar efter att främja en god miljö och att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Delar av våra verksamhetsområden som drivmedelsförsäljning, biltvätt, billackering och stora verkstäder är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Men vi har valt att bedriva samma miljöarbete för alla verksamheter oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte. 

Kategorisera och värdera verksamhetens miljöaspekter

Under 2019 påbörjades arbetet med att likrikta vår process för att kategorisera och värdera verksamhetens miljöaspekter, såväl positiva som negativa. Betydande miljöaspekter ska vara representativa för verksamheten och beakta omvärldens krav och förväntningar.

TVATTA_2019_0W7A1126_V002_190517_low2.jpg

Minskade utsläpp till mark, vatten och luft

När en bil tvättas på en garageuppfart eller gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag. I våra tvättanläggningar, som är byggda för att återvända och minska vattenförbrukningen, går spillvattnet genom avskiljare för att eliminera risken att tungmetaller, olja och kemikalier läcker ut i naturen.

Liknande ämnen kan förekomma i restvattnet från våra däcktvättar och skurmaskiner. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en pågående utmaning i att hitta effektivare lösningar för att hantera detta restvatten.

Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners verkar Bilia aktivt för en god miljö och en ökad miljömedvetenhet i sin värdekedja. 

Miljö – och kvalitetscertifieringar

Våra egna verksamheter

I Sverige är moderbolaget Bilia AB och dotterbolagen Bilia Group AB, Bilia Personbilar AB, Bilia Center Metro AB och Allbildelar Försäljning i Huddinge AB certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Norge är dotterbolaget Bilia Personbil AS certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har som ambition att utvidga koncerncertifikatet med fler dotterbolag. Under 2020 var 85 procent av anläggningarna i Sverige och Norge certifierade mot både ISO 9001 och ISO 14001.

 

Hos samarbetspartners

Vi har höga krav på våra samarbetspartners som förväntas uppfylla kraven i ISO 9001 och ISO 14001. När vi ingår avtal med leverantörer ställer vi även krav mot de tio principerna i FN:s Global Compact.

 

Socialt ansvar och medarbetare

Kompetensutveckling

Genom regelbundna medarbetarsamtal med närmaste chef får varje medarbetare möjlighet att diskutera sin roll i företaget. Här ges också tillfälle att lyfta önskemål om förändring och diskutera tankar kring hur man kan ta större ansvar eller få andra typer av arbetsuppgifter. Tillsammans tar man sedan fram en plan för arbetsglädje, personlig utveckling och effektivitet i det dagliga arbetet.

På Bilia har man även möjlighet att gå skräddarsydda utbildningar anpassade för olika målgrupper med skilda utbildningsbehov. 

 

 

En säker och hälsosam arbetsmiljö

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön på våra anläggningar. De främsta riskerna bland kollektivanställda är hörselnedsättning, vibrations- eller ergonomiska skador samt allergier orsakade av kemikalier. I verkstäderna handlar arbetsmiljöarbetet därför om att säkra rätt arbetssätt genom att informera och utbilda samt att tillhandahålla rätt utrustning. Fackligt heltidsanställda tar sig an hälso- och säkerhetsfrågorna med systematik och kunskap tillsammans med den lokala ledningen och organisationen.

Studie i vibrationsskador

Sedan 2015 representerar Bilia fordonsbranschen i en extern studie i syfte att minska vibrationsskadorna i arbetslivet. Projektet befinner sig nu i fasen där man identifierat och modifierat vibrerande utrustning. Resultatet visar att man kunnat sänka de högfrekventa vibrationerna med upp till 90 procent.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Alla bolag inom koncernen ska verka för att villkor och förutsättningar för arbetet är gynnsamma för såväl verksamheten som arbetstagaren. I vår rutin för den svenska verksamheten när det gäller Organisatorisk och social arbetsmiljö ingår att ta fram årliga mål, riktade skyddsronder och vid behov riskbedömningar.

Jämställdhet och mångfald berikar

Vi strävar efter att vara en jämställd organisation, där både män och kvinnor finns representerade inom alla yrkesgrupper. Vi har idag fler män än kvinnor anställda hos oss och vi arbetar därför aktivt med att rekrytera fler kvinnor. HR-funktionen har ett centralt ansvar för jämställdhetsfrågor, vilket bland annat innefattar arbete med lönekartläggning och jämställdhetsplaner.

Som ett ytterligare led i arbetet med att stärka mångfalden inom koncernen arbetar vi aktivt med att rekrytera personer med olika etniska bakgrunder.

AR19-20_1J3B2005_HR_low_2.jpg

AR19-20_1J3B3849_2_HR.jpg

Säkerställa kompetenta medarbetare

Motorbranschen står inför utmaningen att säkerställa rätt kompetens i framförallt serviceverksamheten. Det beror bland annat på stora pensionsavgångar bland verkstadstekniker, kombinerat med ett lågt elevantal på gymnasiet. Mot den bakgrunden genomför Bilia samverkansprojekt med svenska motortekniska gymnasieskolor samt erbjuder studenter praktik- och lärlingsplatser.

Vår vision är att kunna erbjuda branschens bästa elevprogram. I Sverige genomförs även, tillsammans med Motormännens riksförbund, ett certifieringsprogram för gymnasieelever. Certifieringen innebär att elevens färdigheter och yrkesskicklighet i olika arbetsmoment kontrolleras ute i verkligheten under en praktikperiod.

Läs mer om att jobba hos oss här

Välgörenhet

Vi stödjer World Childhood Foundation bland annat genom att donera ett belopp för varje ny Volvo som säljs.

Varje år röstar Bilias Facebook-följare fram mottagaren av årets julgåva. 2020 blev mottagaren Vid din sida – en organisation som stöttar äldre, hemlösa personer i Stockholm.

Läs mer om World Childhood Foundation här

World Childhood Foundation

Mänskliga rättigheter och antikorruption

Vi stödjer internationellt erkända mänskliga rättigheter samt normer och initiativ för god affärsetik.

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier

Inom Bilia får inte kränkande behandling förekomma, oavsett vilket uttryck det tar sig. Det är nolltolerans mot all form av diskriminering och trakasserier. Detta poängterades ytterligare i de ledarförväntingar som lanserades till samtliga chefer under 2019.

Nolltolerans mot korruption och mutor

Inom Bilia är det nolltolerans mot korruption och mutor. Genom uppförandekoden tar ledningen tydligt avstånd ifrån korruption och mutor. Vi har via attestordning, uppförandekod, internrevisioner och whistleblower-system implementerat rutiner för att motverka och förhindra korruption och mutor. 

Konkurrens på lika villkor

På Bilia har vi god kännedom om de regler som finns kring konkurrens på lika villkor och bedriver verksamhet på ett sätt som är förenligt med konkurrenslagstiftningen i samtliga länder där vi verkar. Vi har tagit fram och implementerat en konkurrenskod som alla medarbetare ska följa. Utbildningar på chefsnivå och personer på högre ledningsbefattningar skriver årligen på intyg vari de åtar sig att efterleva denna konkurrenskod.

Kravställande i leverantörsledet

Vi har en koncerngemensam inköpspolicy för centrala och lokala avtal. I syfte att lyfta fram våra krav på hållbarhetsaspekterna, miljö och sociala förhållande, finns en rutin för tecknade av lokala avtal. Leverantörsledet kravställs mot mänskliga rättigheter, anti korruption och FN:s Global Compact. Kraven i uppförandekoden gäller längs hela den värdekedja där våra produkter och tjänster ingår.

Läs mer om

Hållbarhetsmål

Läs om hur vi bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Läs mer
Hållbarhetsmål

Mål och strategi

Hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer

Årsredovisning 2019

Läs om året som gick!

Gå till rapporten
Årsredovisning 2019