Utdelning

Målet är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat.

Utdelning

Utdelningspolicy

Bilias utdelning ska över en konjunkturcykel ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas och utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat.

När utdelningens storlek bestäms ska även vår resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Vi strävar även mot att vi vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. 2019:s förslagna utdelning om 5,25 kronor återtogs på grund av Covid-19 regler.

Utdelningshistorik

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Utdelning, kronor

12,0

4,75

3,0

4,5

6,0

7,5

4:0

4:50

4:75

6:00 1)

Utdelningsandel, % 2)

75

56

99

79

79

59 

65

66

65

60

1) Föreslagen utdelning.

2) Beräknat efter tilldelade prestationsaktier inom ramen av incitamentsprogram, vilket ger 99 020 299 antal utestående aktier för 2020, 100 230 974 för 2019 och 101 054 370 för 2018. Beräknat efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, vilket ger 100 950 952 antal utestående aktier för 2017 och 102 799 952 för 2016.

Läs mer om

Mål & strategi

Här kan du läsa om hur vi skapar värde för våra kunder, våra mål och hur vi planerar att växa framöver.

Läs mer här
Mål & strategi

Tillväxtstrategi

Vårt mål är att växa med mellan 5–10 procent per år.

Läs mer här
Tillväxtstrategi

Styrelse

Hälsa på vår styrelse

Läs mer här
Styrelse